Zgłoszenie na XXXIII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY „PAPIERNIKÓW” Słupia 2019
Jedno zgłoszenie = Jedna osoba !
Email address *
Nazwisko *
Your answer
Imię *
Your answer
Osoba pełnoletnia *
Wiek osoby niepełnoletniej [lat]
Your answer
Imię i Nazwisko opiekuna osoby niepełnoletniej
Your answer
Kajak *
Adres Zamieszkania *
Your answer
PESEL *
Your answer
Nr telefonu kontaktowego *
Your answer
Przynależność klubowa *
Your answer
Rozmiar koszulki *
Your answer
Program/Regulamin XXXIII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY „PAPIERNIKÓW” Słupia 2019

Impreza współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

REGULAMIN SPŁYWU
05.07.2019 – 14.07.2019

Gowidlino – Ustka
125km

Główny organizator
Klub Turystów Wodnych „Celuloza” Świecie

Współpartnerzy
Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
Polski Związek Kajakowy – Komisja Turystyki i Rekreacji Warszawa
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa Warszawa
Urząd Miasta i Gminy w Świeciu
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu
Kajaki Słupia

Charakter spływu
Spływ jest imprezą turystyki kwalifikowanej.

Kierownictwo Spływu
Komandor Marcin Michta
Wicekomandor Leszek Miesała

Komisja Sędziowska Grzegorz Miesała, Tomasz Kowalczyk
Sekretariat Eliza Szreiber

Służby pomocnicze
Służba medyczna Małgorzata Wielgus

Główny ratownik Marcin Michta
Ratownik Młodszy Marcelina Michta
Maciej Kaszuba
Kwatermistrz Arek Papke

Piloci spływu Ireneusz Kaszuba, Michał Michta

Służba techniczna Piotr Miesała
Barbara Minikowska
Animatorzy
Małgorzata Szreiber
Anita Szopińska-Pernak
Termin
05-07-2019 do14-07-2019

Trasa
Spływ odbędzie się na rzece Słupi, na odcinku: Gowidlino - Ustka

Warunki uczestnictwa
• Posiadanie umiejętności pływania (osoby płynące kajakami)
• Ukończone 15 lat (niepełnoletni wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej)
• Dokonanie opłaty wpisowego
• Potwierdzeniem przyjęcia na spływ jest mail informacja zwrotna z formularza zgłoszenia – UWAGA – jedno zgłoszenie = jedna osoba (również dzieci – oddzielne zgłoszenia)
• W imprezie mogą uczestniczyć również osoby niepłynące, które dokonają pełnej opłaty wpisowego (w zgłoszeniu należy zaznaczyć, które osoby nie będą pływały kajakami).

Sprzęt
Organizatorzy zapewniają kajaki dwuosobowe oraz kamizelki asekuracyjne (opłata 100 zł za miejsce w kajaku - ilość kajaków ograniczona). Pozostali uczestnicy są zobowiązani posiadać własny sprzęt pływający i asekuracyjny spełniający wymogi bezpieczeństwa, w ilości odpowiadającej liczbie członków załogi.

Wpisowe – do 06-06-2019na konto BGŻ BNP Paribas
58 2030 0045 1110 0000 0404 8520

590 zł (po 6 czerwca 690 zł) + 100zł Dorośli

520 zł(po 6 czerwca 620 zł) + 100zł Ratownicy WOPR, Instruktorzy PZKaj

480 zł (po 6 czerwca 600 zł) + 100zł Młodzież szkolna, Studenci studiów dziennych,

430 zł (po 6 czerwca 530 zł) +100zł Dzieci do 15 lat [ 2004 rok]

250 zł(po 6 czerwca 350 zł) z miejscem w kajaku Dzieci do 7 lat [ 2012 rok ]

150zł (po 6 czerwca 250 zł) z miejscem w kajaku Dzieci do 4 lat [2015 rok ]

Dla „leniwych/osłabionych” przewóz kajaków między etapami 30 zł za dzień
Pozostawienie auta w Sulęczynie 5zł doba (25zł/pobyt)
Pozostawienie auta w Ustce 10zł doba (40zł/pobyt)
Prysznic w Sulęczynie – opłata 5zł /we własnym zakresie
Nie zwracamy za noclegi na polu namiotowym jeśli ktoś wynajmie domek.
Brak obiadów bezmięsnych , wege , itp. - nie zwracamy za obiady.

Przy weryfikacji należy okazać dokumenty uprawniające do zniżki.

Zgłoszenia
Zgłoszenia należy dokonać pisemnie TYLKO I WYŁĄCZNIE przez link na stronie ww.ktw-celuloza.pl , wraz z podaniem daty wpłaty wpisowego do 06.06.2019 Ze względu na limit miejsc, o przyjęciu na spływ decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.
UWAGA: Rezygnacja z udziału w spływie po 15.06.2019 pozbawia
rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego

Informacje o spływie można uzyskać pod telefonami
603 255 530– Leszek Miesała
695 412 982-Marcin Michta

Weryfikacja
Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w sekretariacie spływu. Do weryfikacji niezbędne są:
 Dowód tożsamości ze zdjęciem
 Dowód wpłaty wpisowego
 Pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej, w przypadku objęcia opieki przez osobę trzecią (kierownika ekipy)

Przyjmowanie uczestników
Uczestnicy mogą zgłaszać się na spływ dnia 05.07.2019 od godziny 15.00 Kajlandia
ul. Brzozowa, 83-320 Sulęczyno

Wsp. geograficzne:
N 54.232348 E 17.751737

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom
• Przewóz uczestników między etapami
• Obiady jednodaniowe w dniach: 06.07-13.07.2019
• Ubezpieczenie NW na czas trwania pływu
• Opiekę przedmedyczną, ratowników WOPR, instruktorów
PZKaj w czasie trwania spływu
• Sprzęt pływający i asekuracyjny (kajaki, wiosła, kamizelki)
• Opłacone pole biwakowe
• Upominki dla zwycięzców poszczególnych konkurencji
indywidualny
• Pamiątkę spływową

Obowiązki uczestników
1. Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:
• Podporządkowania się zarządzeniom Kierownictwa Spływu
oraz zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Spływu
• Udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, którzy tej
pomocy potrzebują
• Pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez
uczestnika na rzecz organizatora lub osób trzecich
• Dbania o sprzęt wypożyczony od organizatora i
zabezpieczenia go po etapach zgodnie z poleceniami Kierownictwa Spływu
• Zachowania ustalonego porządku, podczas trasy spływu, w
tym bezwzględnego zakazu wyprzedzania pilota początkowego i pozostawania za pilotem końcowym, co może skutkować powrotem na biwak po zakończeniu etapu na własny koszt.
• Posiadania własnego wyposażenia noclegowego/biwakowego
• Przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów przeciwpożarowych
• Przestrzegania ciszy nocnej od godz. 23.00 do godz. 6.00
• Przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie i
nadużywania alkoholu podczas trwania całego spływu.
! Dopływania na metę w czasie wyznaczonym w harmonogramie,
nieprzestrzeganie harmonogramu spowoduje powrót na biwak na
własny koszt.
• Zaleca się, aby każda ekipa spływu posiadała własną
apteczkę i reperaturkę

Postanowienia końcowe
Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki osoby dorosłe.
Kierownictwo Spływu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania spływu.
Kierownictwo Spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi Spływu oraz zarządzeniom Kierownictwa Spływu, bez obowiązku zwrotu wniesionych opłat.
Kierownictwo Spływu, ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników, może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu, bez obowiązku zwrotu wpisowego.
Kierownictwo Spływu gwarantuje, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów, niż związanych z organizacją imprezy.
Podczas imprezy zostaną rozegrane konkurencje indywidualne i drużynowe.
W czasie trwania spływu działać będzie Komisja Sędziowska, która w oparciu o Szczegółowy Regulamin (Załącznik nr 1), przeprowadzi klasyfikację drużynową. Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu (Załącznik nr 2), w zależności od zaistniałej sytuacji pogodowej.
Załącznik nr 1

Szczegółowy Regulamin Spływu i Punktacji

I. Cel regulaminu
Celem regulaminu jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na trasie spływu oraz obiektywne ustalenie kolejności zajętych miejsc przez drużyny i uczestników poszczególnych konkurencji.

II. Zasada pokonywania trasy spływu
W spływie biorą udział uczestnicy zweryfikowani w sekretariacie spływu przed rozpoczęciem spływu.
Uczestnicy zobowiązani są pływać w osadach, w których zostali zweryfikowani.
Każdy z etapów rozpoczyna się i kończy w ustalonym programowo czasie (Załącznik nr 2).
Trasa spływu pokonywana jest przez uczestników w ustalonym, przez Kierownictwo Spływu, porządku. Spływ otwierają i zamykają piloci spływu.

III. Punktacja spływu
W punktacji spływu biorą udział wszyscy uczestnicy, z wyjątkiem Kierownictwa Spływu.

Za każdego zgłoszonego uczestnika drużyna otrzymuje 2 pkt. dodatnie.

Za wypłynięcie, w określonym przez kierownictwo spływu czasie , każda osoba z osada otrzymuje + 4 pkt. .
Za wyprzedzanie pilota początkowego, każda osoba z osady, otrzymuje 4 pkt ujemne.

Za przypłynięcie na metę etapu za pilotem początkowym w określonym czasie ( regulamin ), każda osoba z osady otrzymuje + 4 pkt.
Za pozostanie za pilotem końcowym (bez jego zgody) każda osoba z osady otrzymuje 4 pkt. ujemne.

Podczas każdej konkurencji kajakowej indywidualnej, rozgrywanej podczas spływu, zgodnie z zasadami rozgrywania konkurencji, prowadzona jest klasyfikacja startujących. Pierwszych trzech zwycięzców nagrodzonych zostanie upominkami. Ponadto pierwszych dziesięć miejsc wnosi punkty do klasyfikacji drużynowej:
I – 20 pkt. V – 9 pkt. IX – 4 pkt.
II – 16 pkt. VI – 8 pkt. X – 3 pkt.
III – 12 pkt. VII – 6 pkt.
IV – 10 pkt. VIII – 5 pkt.
za udział pozostali uczestnicy otrzymują po 2 pkt. .

Podczas każdej konkurencji indywidualnej rozgrywanej na biwaku ( nie kajakowej ), podczas spływu , zgodnie z zasadami rozgrywania konkurencji, prowadzona jest klasyfikacja startujących. Pierwszych trzech zwycięzców nagrodzonych zostanie upominkami. Ponadto pierwszych sześć miejsc wnosi punkty do klasyfikacji drużynowej:
I – 10 pkt. III – 6 pkt. V – 3 pkt. II – 8 pkt. IV – 4 pkt. VI – 2 pkt.
za udział pozostali uczestnicy otrzymują po 1 pkt. .

Podczas spływu prowadzona jest klasyfikacja drużynowa wg poniższych zasad:
O kolejności drużyn decyduje suma punktów dodatnich i ujemnych zdobytych przez poszczególnych członków ekipy oraz punktów zdobytych przez ekipę w konkurencjach drużynowych. Punktację drużynową wygrywa ekipa, która zdobędzie największą ilość punktów.
Do każdej konkurencji drużynowej ekipa wystawia tylko jeden reprezentujący ją skład.
Za kolejne miejsca zdobyte w kajakowych konkurencjach drużynowych, ekipa otrzymuje:
I miejsce – 50 pkt. IV miejsce – 20 pkt.
II miejsce – 40 pkt. V miejsce – 15 pkt.
III miejsce – 30 pkt. VI miejsce – 10 pkt.

za udział pozostałe drużyny otrzymują po 5 pkt.
Za kolejne miejsca zdobyte w dodatkowych konkurencjach drużynowych, ekipa otrzymuje:
I miejsce – 25 pkt. IV miejsce – 10 pkt.
II miejsce – 20 pkt. V miejsce – 8 pkt.
III miejsce – 15 pkt. VI miejsce – 6 pkt.

za udział pozostałe drużyny otrzymują po 3 pkt.
Punkty ujemne mogą być przyznane ekipie za:

1. Wykluczenie ze spływu członka ekipy (- 100 pkt.)

2. Za nieprzestrzeganie przez członków ekipy postanowień Regulaminu
Spływu (- 50 pkt.)

3. Za opóźnienie startu i przypłynięcie po zamknięciu mety przez
członków danej ekipy (- 20 pkt.)

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o kolejności drużyn zdecyduje wyższa średnia wieku danej ekipy tj. wygrywa starsza ekipa.

Zwycięskie drużyny nagrodzone zostaną pucharami.

Uczestnikom spływu przysługuje prawo do składania protestów według poniższych zasad:
60 min. po ogłoszeniu wyników na tablicy ogłoszeń,
wadium w wys. 100 zł. – w przypadku uznania protestu przysługuje zwrot wniesionego wadium.

Ewentualni sponsorzy mają prawo do ustanowienia, w porozumieniu z Kierownictwem Spływu, własnych kryteriów przyznawania fundowanych nagród.

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Kierownictwu Spływu.

Załącznik nr 2
Harmonogram

05-07-2019 – Piątek

15.00 Weryfikacja uczestników spływu
w Sulęczynie Biwak Kajlandia
16,00 Przydział sprzętu i kajaków

19.30 Oficjalne rozpoczęcie spływu przy ognisku w Sulęczynie
23.00 – 6.00 Cisza Nocna

06.07.2019 – Sobota

09.30 Wyjazd na start do I etapu - Gowidlina
12.00 Start do etapu Gowidlino –Sulęczyno ( Biwak Kajlandia) 14km
16.00 Zamknięcie etapu
17.00 – 18.00 Obiad
19.00 – 21.00 Siatkówka Drużynowa
22.00 – 6.00 Cisza Nocna

07-07-2019 – Niedziela
09.00 Rozpoczęcie II etapu Sulęczyno (Kajlandia) - Bylina - 14km
15.00 Zamknięcie mety przewóz kajaków do Soszycy powrót do obozu
16.00 Obiad
17.00 – 22.00 Czas wolny, zabawy rekreacyjne – siatkówka
23.00 – 6.00 Cisza Nocna

08-07-2019 – Poniedziałek

09.30 Wyjazd na start i rozpoczęcie III etapu Soszyca- J.Głębokie 19km
17.00 – Zamknięcie mety, przewóz kajaków do Gałęzi Małej, powrót do obozu
18.00 Obiad
18.00 – 22.00 Czas wolny, zabawy rekreacyjne
23.00 – 6.00 Cisza Nocna
09-07-2019 – Wtorek
9,30 Wyjazd na start rozpoczęcie IV etapu Gałąz Wielka – Leśny Dwór 19k m
16,00 Zakończenie etapu, powrót do obozu

20.00-02.00 Dyskoteka spływowa

10-07-2019– Środa

11.00- Zawody sportowe
Zabawy rekreacyjne na wodzie –zawody
Siatkówka drużynowa
Chrzest Neofitów
16.00 Obiad
UWAGA !!! po obiedzie - Przeprowadzka do Ustki – Camping „Morski” Ustka
22.00 – 6.00 Cisza Nocna

11-07-2019 – Czwartek

09.30 Wyjazd na start V etapu Leśny Dwór-Słupsk 23km
16.00 Zakończenie etapu przejazd do Ustki
22.00 – 6.00 Cisza nocna

12-07-2019 – Piątek

10.00 – Wyjazd na VI etap Słupsk – Bydlino 19km

15.30 Zamknięcie etapu, przejazd na biwak
16.30 Zabawy rekreacyjne
22.00 - 6.00 Cisza nocna

13-07-2019 – Sobota

11.00 Wyjazd na VII etap Bydlino-Ustka 17km
15.00 Obiad
16.30 Ładowanie sprzętu i kajaków na samochód
19.00 Oficjalne zakończenie spływu – ognisko pożegnalne

14-07-2019 – Niedziela

11.00 – 13.00 Rozwiązanie biwaku.


Szczegółowy program uzależniony jest od warunków pogodowych i podany zostanie w dniu otwarcia spływu

Moje uwagi
Your answer
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. *
*
*
*
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service