ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

  คำชี้แจงโปรดตอบคำถามที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ

  2.1 การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
  2.2 การประสาน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
  2.3 การส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2.4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านการวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานวิชาการ
  2.5 การส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  2.6 การนิเทศติดตามและสนับสนุนงานวิชาการของสถานศึกษา
  2.7 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  2.8 ส่งเสริมการวัดผล ประเมินผลและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
  2.9 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
  2.10 "การประสาน ส่งเสริม ให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมีส่วนร่วม
  Please enter one response per row
  2.11 การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สถานศึกษาด้านการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  2.12 "การช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ความรู้แก่สถานศึกษา ด้านการบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ
  2.13 การจัดสรรงบประมาณและการโอนเงินงบประมาณ ให้แก่สถานศึกษา
  2.14 การกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
  2.15 การให้ข้อมูล และให้ความช่วยเหลือในการเบิกจ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
  2.16 การให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ในการขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
  2.17 การให้บริการด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ และสวัสดิการ
  2.18 การตรวจสอบ ติดตาม แนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีของสถานศึกษา
  2.19 การส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
  2.20 การให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
  Please enter one response per row
  2.21 การวางแผนในการบริหารอัตรากำลังครูและบุคลากร ในสถานศึกษาให้กับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ
  2.22 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและผู้บริหารสถานศึกษา
  2.23 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา
  2.24 การดำเนินงานด้านบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
  2.25 การส่งเสริมการเลื่อนวิทยฐานะ และความก้าวหน้า ในวิชาชีพของข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา
  2.26 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นผู้นำทางวิชาการ และมีความพร้อมในการบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
  2.27 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2.28 การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  2.29 การสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  2.30 การยกย่องเชิดชูเกียรติ และการสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  Please enter one response per row
  2.31 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการรับส่งหนังสือราชการ
  2.32 การพัฒนาอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อการให้บริการ
  2.33 การใช้เครือข่ายและศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการและการประสานงาน
  2.34 การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
  2.35 การให้ความรู้ ช่วยเหลือ แนะนำด้านการวางแผนเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา
  2.36 การให้ความรู้ด้านการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
  2.37 การรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลการประเมิน การบริหารจัดการ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา
  2.38 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสำมะโนนักเรียน กำหนดแนวทางการรับนักเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
  2.39 การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน และการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
  2.40 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษา
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ

  This is a required question
  This is a required question