แบบทดสอบ การความรู้ด้านประกันคุณภาพ แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ. ห้อง ดร.บุญทอง ภู่เจริญ เวลา 13.00 ถึง 16.00 น
คำชี้แจง โปรดตอบ คำถามต่อไปนี้ โดยมี 2 ตัวเลือก คือ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องหรือกล่าวผิด
1. การประกันคุณภาพคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่าผลผลิตของหน่วยงานจะมีมาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้
Required
2. การบริหารคุณภาพ สามารถกระทำได้ด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอนคือการวางแผน การดำเนินงานตามแผน การตรวจสอบแผนต่างๆและการแก้ไข แผนต่างๆในกรณีมีปัญหา ( Plan Do Check Act )
Required
3. ขั้นตอนการตรวจสอบ คือขั้นตอนการประเมินผลการจัดโครงการว่าได้ดำเนินการตรงตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่
Required
4. ขั้นตอนการดำเนินการในการประกันคุณภาพ จะต้องทำให้ครบ ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ Plan Do Check Act
Required
5. หากการดำเนินโครงการใดๆแล้ว ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จะต้องยกเลิกโครงการนั้นในปีต่อไปเท่านั้น
Required
6. อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ คุณธรรมนำใจรับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล
Required
7. คณะบริหารธุรกิจมีการ ให้ข้อมูล ด้านการบริการนักศึกษา ไว้ในเว็บไซต์ของคณะ http://business.payap.ac.th
Required
8. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สามารถมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ของคณะได้ผ่านสโมสรนักศึกษา
Required
9. เมื่อเกิดปัญหาต่างๆขึ้นนักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียน ผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษาแต่เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
Required
10. วิสัยทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจคือ มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพระดับสากล
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms