แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการเวปไซต์ www.thaiherbarium.com
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเวปไซต์
โดยตัวแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับเวปไซต์

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงในความกรุณาตอบแบบสอบถาม
คณะผู้จัดทำเวปไซต์

Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse