แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการด้านการรักษาพยาบาล
เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานการพยาบาล โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
คำชี้แจง
แบบให้ข้อมูลนี้เป็นแบบสอบถามที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพบริการด้านการรักษาพยาบาล ของ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. ประเภท *
3. อายุ *
4. สิทธิค่ารักษาพยาบาล *
5. การมารับบริการครั้งนี้ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาบัตรตรวจโรค
ระยะเวลาตรวจเหมาะสม
ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการตรวจเลือด / อุจจาระ / ปัสสาวะ
ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการตรวจพิเศษต่างๆ เช่น เอ็กซเรย์
ความสะดวก รวดเร็วในการรับยา
ให้บริการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่เหมะสม ไม่ยุ่งยาก
ระยะเวลารอคอยในการรับบริการในภาพรวมเหมาะสม
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคคลากรที่ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสุภาพอ่อนโยน กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตรวจรักษา การฉีดยา ทำแผล เป็นต้น
การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับโรค การรักษาพยาบาลและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับความเจ็บป่วย
การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการตรวจรักษา
การตรวจโรคมิดชิดเหมาะสม
ความเพียงพอของเครื่องมือ เครื่องใช้ในการตรวจรักษา
ความสะอาดของห้องน้ำ-ห้องส้วม
ความเพียงพอของที่นั่งรอคอยรับบริการ
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ - ห้องส้วม จุดบริการน้ำดื่ม
สภาพแวดล้อมของสถานพยาบาล เช่น กลิ่น แสงสว่าง สี เป็นต้น
4.ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องโรคหรือการส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ
การจัดทำแผ่นพับเรื่องโรคและการปฏิบัติตัว แจกให้ผู้มารับบริการ
การจัดพื้นที่ปลอดบุหรี่
จนท. อธิบาย/แนะนำการปฏิบัติตัวหลังจากที่ท่านพบแพทย์แล้ว
ส่วนที่ 3 กรอกข้อมูลกรณีที่ผู้รับบริการพบความไม่พึงพอใจเท่านั้น
3. ความไม่พึงพอใจต่อการรับบริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระยะเวลารอคอยในการรับบริการ
พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ ความกระตือรือร้นต่อการบริการ มีความสุภาพอ่อนโยน
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการตรวจรักษา
ความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วม
ความเพียงพอของเครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจรักษา
ท่านจะกลับมาใช้บริการอีกหรือไม่
ท่านจะแนะนำให้ผู้อื่นมาใช้บริการหรือไม่
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service