แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครนายก (สสค.นครนายก)
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ
2. อายุ (ปี)
Your answer
3. อาชีพ
4. เรื่องที่ติดต่อหรือขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อการรับบริการ
น้อย
ปานกลาง
มาก
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม
ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจต่อจดหมายข่าวออนไลน์
น้อย
ปานกลาง
มาก
1. มีเนื้อหาสาระที่ทันสมัย
2. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service