แบบประเมินการเรียนรู้ของเวบครูออฟ
ด้านเนื้อหา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.เนื้อหามีความน่าสนใจ
2.เนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจง่ายเหมาะที่จะศึกษาด้วยตนเอง
3.ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
4.กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น
5.นักเรียนพอใจกับเนื้อหาที่เรียน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
6.นักเรียนสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
7.ส่งเสริมให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น
8.ทำให้นักเรียนใช้อินเตอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลได้คล่องขึ้น
9.เวบครูออฟ ทำให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหา
10.นักเรียนสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
ด้านสื่อการเรียนการสอน  *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
11.เวบครูออฟเป็นบทเรียนมีความน่าสนใจ
12.นักเรียนสามารถเรียนรู้เวบครูออฟได้ทุกที่ทุกเวลา
13.ภาพและเสียงมีความเหมาะสมกับบทเรียน
14.เวบครูออฟให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น
15.เวบครูออฟสามารถทบทวนได้ตลอดเวลา
ด้านการวัดและประเมินผล *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
16.นักเรียนได้ทราบคะแนนจากการเรียน
17.นักเรียนพอใจในการวัดและประเมินผล
18.นักเรียนพอใจกับการตอบคำถามกิจกรรมท้ายบท
19.นักเรียนสามารถประเมินผลการเรียนได้ด้วยตนเอง
20.นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานด้วยตนเอง
ขอเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy