ВЪПРОСНИК ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Проект BG05SFOP001-2.009-0144 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“, изпълняван от Сдружение „Българска стопанска камара – съюз на Българския бизнес“ в партньорство с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Софийска енергийна агенция "СОФЕНА" по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Въпросникът към неправителствените организации е част от извършваните проучвания и изследвания по проекта относно ефективността на законовата среда в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници върху бизнес структурите. Целта е да се подготвят предложения за подобряване на законовата среда в областта на енергийната ефективност за да се рационализират и подобрят процедурите по приложение на законовите изисквания, както и взаимодействието между бизнеса, НПО и административните структури в областта на енергийната ефективност.
Имейл адресът е необходим за осъществяване на обратна връзка с анкетираните лица.
В процеса на обработка данните ще бъдат анонимни.
Email address *
1. Какъв е профилът на дейността Ви? *
Можете да посочите повече от един отговор.
Required
2. Основна дейност на Вашите членове? *
Можете да посочите повече от един отговор.
Required
3. В каква степен Вие и Вашите членове сте запознати с Директивите на ЕС в областта на енергийната ефективност *
4. Провеждате ли обучения и обсъждания на законодателството в областта на енергийната ефективност с Вашите членове *
5. Вие и Вашите членове участвате ли в обсъждания на промени в законодателството в областта на енергийната ефективност *
6. Имате ли вече практика на изпълнение и доказване на индивидуални цели *
7. В случай на положителен отговор на горния въпрос, моля споделете ги накратко
Your answer
8. Кой от механизмите за постигане на индивидуалните цели е подходящ за вашите членове *
Можете да посочите повече от един отговор.
Required
В случай, че имате допълнителни коментари, моля да ги отразите тук
Your answer
9. Как оценявате ползата от извършваните обследвания за енергийна ефективност съгласно изискванията на закона *
10. Как оценявате структурата и съдържанието на документите, регламентиращи подготовката и издаването на удостоверения за енергийни спестявания *
11. Проявяват ли вашите членове интерес към търговията с удостоверения за енергийни спестявания? *
12. Моля, дайте ако имате предложения, свързани с подобряване на законодателстото в областта на енергийната ефективност и по практиката на прилагането му *
Your answer
13. Намирате ли за ефективни за Вас договорите с гарантиран резултат *
14. Как според вас ще се компенсират извършените от търговците на енергия разходи за постигане на индивидуалните цели за енергийни спестявания *
Ако имате оценки или предложения, неотразени в горните полета, моля отразете ги по-долу в свободна форма *
Your answer
*
Required
Нормативни документи, свързани с енергийната ефективност и бизнеса (помощна информация към анкетата)
Закон за енергийна ефективност
НАРЕДБА за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица
НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г.за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания
НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им
НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност
Методики за оценка на енергийните спестявания
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service