แบบสอบถามโครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่ 2 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปีการศึกษา 2559
คำชี้แจง: แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ "โครงการชุมชนสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน" คณะทำงานใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ปกครอง ช่วยแสดงความคิดเห็นและตอบข้อคำถามดังกล่าวให้ครบถ้วนทุกข้อ ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะนำไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในครั้งต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดตอบแบบสำรวจโดยการใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
1.1 เพศ
1.2 เป็นผู้ปกครองนักเรียนระดับ
1.3 ผู้ปกครองที่มาประชุมมีความสัมพันธ์กับนักเรียนโดยเป็น
1.4 ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง
1.5 อาชีพ
1.6 นับถือศาสนา
ตอนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจต่อ "โครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน" ในระดับมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหารโรงเรียน
การนำเสนอข้อมูลด้านการเรียน โดยครูที่ปรึกษา
การนำเสนอข้อมูลด้านพฤติกรรม โดยครูที่ปรึกษา
การนำเสนอข้อมูลจากกรรมการห้องเรียน
วันและเวลาที่ใช้ในการประชุม
ตอนที่ 3 ท่านมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในระดับมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ด้านหลักสูตรและแผนการเรียน
2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านครูและผู้บริหารสถานศึกษา
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งเรียนรู้ อาคาร-สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
5. ด้านคุณภาพนักเรียนทางวิชาการ
6. ด้านคุณภาพนักเรียนทางคุณธรรม
7. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
8. ด้านการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms