การให้คำปรึกษาวิชาการ (สำหรับนิสิตนักศึกษา)
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วย 5 ส่วนโปรดตอบคำถามให้ครบทุกข้อ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้คำปรึกษาวิชาการ
ส่วนที่ 4 ระดับความเข้าใจของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การเลือกรายวิชาเรียนการลงทะเบียนเรียนและระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 5 ความพึงใจของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อระบบการให้คำปรึกษาวิชาการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ *
Required
2.ชั้นปี *
3.คณะ *
4.สาขาวิชา *
5.กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ *
Required
6.คะแนนเฉลี่ยสะสม *
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ *
น้อย
ปานกลาง
มาก
1.มีลักษณะที่อบอุ่น
2.มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
3.มีความเป็นกันเอง
4.เจรจาด้วยถ้อยคำที่เป็นมิตร
5.มีความโอบอ้อมอารี
6.มีความจริงใจ
7.มีความเห็นอกเห็นใจ
8.มีความประพฤติที่เหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
9.มองโลกในแง่ดี
10.มองนิสิตนักศึกษาในแง่ดี
11.มีเวลาให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
12.ให้นิสิตนักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย
13.มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะให้คำปรึกษา
14.รับฟังความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา
15.ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล
16.มีความเข้าใจปัญหาของนิสิตนักศึกษา
17.มีความเข้าใจปัญหาของนิสิตนักศึกษา
18.เต็มใจความช่วยเหลือแก่นิสิตนักศึกษาอย่างสุดความสามารถ
19.มีการติดตามผลของการให้คำปรึกษา
20.เอาใจใส่นิสิตนักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
ส่วนที่ 3การปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้คำปรึกษาวิชาการ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
1.ศึกษากฏระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2.ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3.เข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันจัดขึ้น
4.เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่อาจารย์ปรึกษากำหนดไว้
5.ปฏิบัติตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้
6.ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายคือ ความสำเร็จการศึกษา
7.ช่วยเหลือและประสานงานให้เพื่อนได้รับคำปรึกษาทางวิชาการกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างถูกต้อง
ส่วนที่ 4 ระดับความเข้าใจของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การเลือกรายวิชาเรียนการลงทะเบียนเรียน และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย *
น้อย
ปานกลาง
มาก
1.หลักสูตรที่นิสิตนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
2.การเลือกรายวิชาการที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
3.ระบบการลงทะเบียน
4.ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเช่นข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระเบียบว้าด้วยกิจกรรมนิสิตนักศึกษาวินัยนิสิตนักศึกษา
ส่วนที่ 5 ความพึงใจของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อระบบการให้คำปรึกษาวิชาการ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1.ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
2.ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3.ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้นิสิตนักศึกษา
4.ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่มหาวิทยาลัยและชุมชนที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่
5.ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ
6.ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
7.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการให้คำปรึกษาวิชาการ
8.ความพร้อมของอุปกรณ์เพื่อใช้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการให้คำปรึกษาวิชาการ
9.การดูแลช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา
10.การชี้แจงให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
11.การชี้แจงให้นิสิตนักศึกษาทราบข้อปฏิบัติของนิสิตนักศึกษา
12.การสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนิสิตนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
13.การติดต่อกับนิสิตักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14.โอกาสที่นิสิตนักศึกษาเข้าพบอาจารย์เพื่อขอรับคำปรึกษา
15.การให้คำแนะนำนิสิตนักศึกษาในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร
18.การให้ปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการลงทะเบียน
19.การให้คำแนะแก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการค้นคว้าหาความรู้
20.การให้คำแนะนำแก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับบริการต่างๆในมหาวิทยาลัย
21.การให้คำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการสุขภาพกายและสุขภาพจิต
22.การให้คำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย
23.การให้ปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม
24.การให้คำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy