แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

  This is a required question
  จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
  รูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน
  การจัดหมวดหมู่ข้อมูลสะดวกต่อการค้นหา
  ข่าวประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม
  การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
  การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  ข้อมูลมีความทันสมัยน่าสนใจ
  ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการ
  การเชื่อมโยงไปเว็บไซต์อื่นมีความถูกต้อง
  ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์โดยรวม
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question