แบบประเมินการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน เมืองเก่าเกม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเมืองศรีเทพ
ตอนที่๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม *
เพศ
สถานภาพ *
ตอนที่๒ ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม *
คำชี้แจง ระดับความพึงพาใจ มี๕ ระดับ ดังนี้ คือ มากที่สุด ให้ ๕ คะแนน มาก ให้ ๔ คะแนน ปานกลาง ให้ ๓ คะแนน น้อย ให้ ๒ คะแนน น้อยที่สุด ให้ ๑ คะแนน
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
๑. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีความสามัคคีรักหมูคณะ และรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๒. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรงได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๓. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
๔. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีนิสัยรักการออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ
๕. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬาที่ถูกต้องและห่างไกลสิ่งเสพติด
๖. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬา
๗. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้เล่นกีฬาที่ตนเองชอบหรือถนัดและกล้าแสดงออก
๘. ความเหมาะสมของวันและเวลา
๙. ความเหมาะสมของสถานที่สำหรับการแข่งขัน
๑๐. ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์รายการแข่งขัน
๑๑. ความเหมาะสมของประเภทกีฬา
๑๒. ความเหมาะสมของรางวัล
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเมืองศรีเทพ. Report Abuse