แบบประเมินการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน เมืองเก่าเกม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเมืองศรีเทพ

  This is a required question
  This is a required question
  ๑. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีความสามัคคีรักหมูคณะ และรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  ๒. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรงได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  ๓. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
  ๔. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีนิสัยรักการออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ
  ๕. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬาที่ถูกต้องและห่างไกลสิ่งเสพติด
  ๖. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬา
  ๗. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้เล่นกีฬาที่ตนเองชอบหรือถนัดและกล้าแสดงออก
  ๘. ความเหมาะสมของวันและเวลา
  ๙. ความเหมาะสมของสถานที่สำหรับการแข่งขัน
  ๑๐. ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์รายการแข่งขัน
  ๑๑. ความเหมาะสมของประเภทกีฬา
  ๑๒. ความเหมาะสมของรางวัล
  Please enter one response per row
  This is a required question