แบบสอบถามความพึงพอใจหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ขอ้ให้ท่านตอบแบบสอบถามทั้ง 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อคำถามเพื่อการประเมินหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.2 โครงสร้างของหลักสูตร
2.3 เนื้อหาที่เปิดสอนในหลักสูตร
2.4 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
2.5 ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร
2.6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.7 การให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน
2.8 การจัดการเรียนการสอน
2.9 กิจกรรมนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา
2.10 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2.11 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
2.12 การประกันคุณภาพการศึกษา
กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
ชื่อ-สกุล นักศึกษา
รหัสนักศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณเชิงวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการกธุรกิจท่องเที่ยว
2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ แนวคิด หรือทฤษฏีที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานทางการธุรกิจท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการบริการ และสามารถนำเอาองค์ความรู้มาใช้ประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ จรรยาบรรณเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ ธุรกิจนำเที่ยว และอุตสาหกรรมการบริการ
2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
จำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต (หมวดศึกษาทั่วไป)
2.2 โครงสร้างของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
จำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต (หมวดศึกษาทั่วไป)
2.2 โครงสร้างของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
จำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต (หมวดศึกษาทั่วไป)
2.2 โครงสร้างของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
่จำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต (หมวดศึกษาทั่วไป)
2.2 โครงสร้างของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
จำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต (วิชาแกนบริหารธุรกิจ)
2.2 โครงสร้างของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
จำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 54 หน่วยกิต
2.2 โครงสร้างของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
จำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาเอกเลือกวิชาชีพ จำนวน 15 หน่วยกิต
2.2 โครงสร้างของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
จำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาเอกทักษะทางภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2.2 โครงสร้างหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
จำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
2.2 โครงสร้างหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
จำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 6 หน่วยกิต
2.2 โครงสร้างหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
จำนวนหน่วยกิตรวมในหลักสูตร 150 หน่วยกิต
2.2 โครงสร้างหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
โครงสร้างหลักสูตรในภาพรวม
2.2 โครงสร้างหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เนื้อหาของหลักสูตรสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้
2.3 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนในหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เนื้อหาของหลักสูตรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้
2.3 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนในหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เนื้อหาของหลักสูตรเป็นพื้นฐานในการศึกษาชั้นสูงหรือศึกษาหาความรู้ และวิทยาการใหม่
2.3 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนในหลักสููตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เนื้อหาของหลักสูตรเป็นความรู้ที่ทันสมัยต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน
2.3 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนในหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การจัดเนื้อหาก่อน-หลังในหลักสูตรเป็นไปตามความเหมาะสม
2.3 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนในหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักศึกษา
2.3 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนในหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.3 ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนในหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
2.4 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำหรับหลักสูตรเทียบโอน
2.4 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีจำนวนพอเพียงกับรายวิชาในหลักสูตร
2.5 ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี
2.5 ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนในการเรียนมากขึ้น ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ดี
2.5 ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ และสามารถบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา
2.5 ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น
2.5 ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตสำนึกในความเป็นครู
2.5 ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ใช้สื่อการสอน อุปการณ์การสอน และเทคนิคการสอนได้อย่างเหมาะสม
2.5 ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีระบบการเข้าพบนักศึกษาอย่างเหมาะสม
2.6 ด้านคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
น้อยที่สุด
มากทีสุด
มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
2.6 ด้านคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการศึกษาหรือให้คำปรึกษา
2.6 ด้านคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
แนะนำเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อ หรือแนวทางในการประกอบอาชีพ
2.6 ด้านคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีเอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและทันสมัย
2.7 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน (วัสดุการศึกษา ตำรา อาคาร และสถานที่)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความรู้ และความสามารถให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี
2.7 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน (วัสดุการศึกษา ตำรา อาคาร และสถานที่)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้วยความเต็มใจและอัธยาศัยดี
2.7 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน (วัสดุการศึกษา ตำรา อาคาร และสถานที่)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้รับทราบได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง
2.7 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน (วัสดุการศึกษา ตำรา อาคาร และสถานที่)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีการชี้แจงข้อปฏิบัติในการขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้นักศึกษารับทราบอย่างทั่วถึง
2.7 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน (วัสดุการศึกษา ตำรา อาคาร และสถานที่)
น้อยที่สุด
มากทีสุด
มีแบบฟอร์มการขอรับบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน
2.7 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน (วัสดุการศึกษา ตำรา อาคาร และสถานที่)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีการจัดคุรุภัณฑ์ โสดทัศนูปกรณ์ที่พร้อมใช้ประจำห้องเรียนอย่างพอเพียง
2.7 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน (วัสดุการศึกษา ตำรา อาคาร และสถานที่)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
สัดส่วนของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักศึกษาเพียงพอ
2.7 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน (วัสดุการศึกษา ตำรา อาคาร และสถานที่)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ห้องสมุดมีตำรา เอกสาร และสื่ออื่น ๆ ทีทันสมัยและเพียงพอ
2.7 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน (วัสดุการศึกษา ตำรา อาคาร และสถานที่)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
วัสดุอุปกรณ์ด้านการศึกษาและเครื่องมือภายในห้องฝึกปฏิบัติการเพียงพอ
2.7 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน (วัสดุการศึกษา ตำรา อาคาร และสถานที่)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีแหล่งการเรียนรู้และการสืบค้นผ่านเครือข่ายจำนวนเพียงพอ
2.7 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน (วัสดุการศึกษา ตำรา อาคาร และสถานที่)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
สถานที่ฝึกปฏิบัติการมีฝึกปฏิบัติงานสอดคล้องกับสาขาวิชาและรายวิชาในหลักสูตร
2.7 ด้านการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน (วัสดุการศึกษา ตำรา อาคาร และสถานที่)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ทำให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับกับปฏิบัติ
2.8 ด้านการจัดการเรียนการสอน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
2.8 ด้านการจัดการเรียนการสอน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถคิดเคราะห์ตัดสินแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
2.8 ด้านการจัดการเรียนการสอน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.8 ด้านการจัดการเรียนการสอน
น้อยที่สุด
มากทีสุด
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการทำงานร่วมกัน
2.8 ด้านากรจัดการเรียนการสอน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีสื่อและเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
2.8 ด้านการจัดการเรียนการสอน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่การเรียนรู้ที่หลากหลาย
2.8 ด้านการจัดการเรียนการสอน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ส่งเสริมให้ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
2.8 ด้านการจัดการเรียการสอน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2.8 ด้านการจัดการเรียนการสอน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ส่งเสิรมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์
2.9 ด้านกิจกรรมนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีความหลากหลายของรูปแบบและประเภทของกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
2.9 ด้านกิจกรรมนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีปัจจัยที่สนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
2.9 ด้านกิจกรรมนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีการจัดสวัสดิการแก่นักศึกษา
2.9 ด้านกิจกรรมนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
2.9 ด้านกิจกรรมนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีการแจ้งเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให้ทาบล่วงหน้าอย่างชัดเจน
2.10 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีการวัดและประเมินผลการเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
2.10 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่มีความเหมาะสมตลอดภาคการศึกษา
2.10 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม
2.10 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีการแจ้งผลการเรียนให้ผู้เรียนได้ทราบตามระยะเวลาที่กำหนด
2.10 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2.11 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ
2.11 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
บัณฑิตมีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม
2.11 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
2.11 ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีการพัฒนา และปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัยอยู่เสมอ
2.12 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน
2.12 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีระบบกลไกการสนับสนุนและคำแนะนำ และช่วยเหลือที่ดีแก่นักศึกษา
2.12 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.12 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
หลักสูตรมีความร่วมมือกับองค์กร และผู้เชี่ยวชาญภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
2.12 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
นักศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า
2.12 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service