ADRC Registration form
โครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการเรียนรู้ เป็นโครงการที่จะช่วยฝึกทักษะและประลองความคิดสร้างสรรค์ ท้าทายกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการเรียนรู้อย่างมีระบบ อีกทั้งยังผลและเชื่อมโยงให้เข้ากับระบบ STEM โดยในระบบ STEM จะเป็นหลักสูตรที่เน้นการ “ลงมือประดิษฐ์ (Hands on)” ภายใต้แนวคิด STEM Education หรือ สะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่าง S = Science (วิทยาศาสตร์) T = Technology (เทคโนโลยี) E = Engineering (วิศวกรรม) และ M = Mathematics (คณิตศาสตร์) ซึ่งจะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงการประยุกต์ใช้วิชาต่างๆ ที่เรียนมาในภาคปฏิบัติ รู้ถึงประโยชน์ของความรู้ และสิ่งที่ได้เรียนมาอย่างเข้าถึง

เป็นหลักสูตรที่สามารถใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Skill) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) และทักษะการตัดสินใจ (Decision Making Skill) ตลอดจนมุมมองด้านนวัตกรรม (Innovative Vision) ในรูปแบบของ Problem Based Learning ได้เป็นอย่างดี
เน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ ผ่านการประดิษฐ์ ที่ทำให้น้องๆ เห็นความสำคัญของ รูปแบบ (Design), การนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Function), การเลือกวัสดุให้มีความเหมาะสม เอื้อประโยชน์ต่อการใช้งาน และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง (Material) และ การเพิ่มคุณค่าของงานประดิษผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Technology)

เน้นพัฒนามุมมองของ “นวัตกรรม” ให้กับน้องๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ (Robot) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมการประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ของหลักสูตร จะทำให้น้องๆ ได้ฝึกสมาธิ ได้บูรณาการความรู้ที่ตนเองมีอยู่เดิม ตลอดจนความรู้ที่ได้จากการเรียนกับครูผู้สอน และค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านการลงมือทำ ผ่านการลงมือประกอบสิ่งประดิษฐ์เพื่อตอบโจทย์ต่างๆ อย่างครบถ้วน

โครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างสมดุลระหว่าง ความสนุกสนาน ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การฝึกสมาธิ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเห็นความสำคัญของนวัตกรรม ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง และการพัฒนาเชาวน์อารมณ์ (EQ)

กลุ่มเป้าหมาย
• นักเรียน
• คุณครู หรือ ผู้ควบคุมทีม

รูปแบบกิจกรรม
• กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม โดยใช้ชุดสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ MY ROBOT TIME ในการทำกิจกรรม
• ดำเนินการอบรมโดยใช้ชุดการเรียนการสอนภายใต้แนวคิด STEM EDUCATION
• ดำเนินการจัดการแข่งขัน Asia Didac Youth Robotic Competition 2019

ระยะเวลาดำเนินการ
• ตุลาคม 2019

ค่าใช้จ่าย
• ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 8,000 บาท
• พร้อมรับชุดอุปกรณ์การเรียนรู้หุ่นยนต์ MRT Excite Class หรือ GOMA Brain A
• ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 1,400 บาท
• นำชุดอุปกรณ์การเรียนรู้หุ่นยนต์ MRT Excite Class หรือ GOMA Brain A มาเอง


หลักสูตรการเรียนรู้
• หลักการพื้นฐานอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ (Touch Sensor, IR Sensor ,Sound Sensor, CDS Sensor ,Buzz Sensor, LCD Sensor)
• หลักการพื้นฐานอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมเครื่องจักรกล เช่น ควบคุมแรงบิด (Torque) , ควบคุมแรงตําแหน่ง (Position) โดยให้ผลลัพธ์ตามความต้องการที่มีความแม่นยํา
• การฝึกบังคับหุ่นยนต์ด้วยการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
• การฝึกบังคับหุ่นยนต์ด้วยการเขียนโปรแกรมระดับสูง (บังคับ Sensor ต่าง ๆ โดยการเขียนโปรแกรม)
• การประยุกต์ใช้โปรแกรมกับหุ่นยนต์ในโครงงานต่าง ๆ
• ทดลองประกอบหุ่นยนต์
• ทดสอบสนามแข่งขัน

สิ่งที่ได้รับจากเข้าร่วม

• รู้จักกับอุปกรณ์หุ่นยนต์
• รู้จักพื้นฐานการต่อหุ่นยนต์
• รู้จักการประยุกต์การต่อหุ่นยนต์ตามจินตนาการ เพื่อให้สอดคล้องกับโจทย์ที่กำหนด
• รู้จักวิธีการเขียนโปรแกรม (Coding Program)
• นำความรู้ในวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
• ทดลองและทดสอบหุ่นยนต์ ให้สามารถทำงานตามโจทย์ที่กำหนด

ตารางการดำเนินการกิจกรรม
วันที่ 1
7.30 น. เปิดลงทะเบียน
8.00 น. ปฐมนิเทศ และเปิดค่าย / แบ่งกลุ่ม /แนะนำพี่เลี้ยงกลุ่ม (Facilitator) / สันทนาการ
8.30 น. แนะนำอุปกรณ์และทดลองประกอบหุ่นยนต์
10.00 น. พักทานอาหารว่าง
10.15 น. สอนประกอบหุ่นยนต์
10.45 น. น. แจ้ง กฎ กติกาการแข่งขันสนามที่ 1
12.00 น.พักทานอาหารกลางวัน
13.00 น. สอนเขียนโค้ดโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์สำหรับการแข่งขันสนามที่ 1
14.15 น. ทดสอบสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สนามที่ 1
(ช่วง 14.30 – 14.45 น. พักอาหารว่าง)
16.30 น. จัดเก็บอุปกรณ์
16:45 น. สรุปกิจกรรมการเรียนรู้และนัดหมายภาระกิจกรรมในวันต่อไป

วันที่ 2
8.00 น. เปิดลงทะเบียน
9.00 น. ส่งมอบหุ่นยนต์และเตรียมพร้อมแข่งขัน สนามที่ 1
10.00 น. พักอาหารว่าง
10.15 น. แจ้ง กฎ กติกาการแข่งขันสนามที่ 2
10:30 น. ปรับปรุงหุ่นยนต์เพื่อใช้แข่งขันในสนามที่ 2
12.00 น.อาหารกลางวัน
13.00 น. ปรับปรุงแก้ไขหุ่นยนต์และทดสอบสนามแข่งขัน สนามที่ 2
14.00 น. ส่งมอบหุ่นยนต์และเตรียมพร้อมแข่งขัน สนามที่ 2
14.15 พักอาหารว่าง
14.30 น. แข่งขันสนามที่ 2
16.30 น. จัดเก็บอุปกรณ์และสรุปกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนโค๊ดโปรแกรม
17:00 น. พิธีปิดค่าย / มอบใบประกาศ / ประกาศรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน / ถ่ายภาพรวมกันเป็นที่ระลึก


โอนเงิน
------------
บัญชี บริษัท มายโรบอทไท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ 165-261-756-8
พร้อมส่งหลักฐานที่ @Line line://ti/p/@xta2099g
Line ID : @xta2099g หรือ line id : mami.mind

Bank Account
-----------------------
Account Name : My Robot Time (Thailand) Co.,Ltd
Siam Commercial Bank 165-261-756-8
> after transfer, kindly send slip to line://ti/p/@xta2099g
Line ID : @xta2099g หรือ line id : mami.mind

Camp Date (หากต้องการสมัคร 2 Camp, ให้สมัคร 2 ครั้งนะคะ) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy