แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ข้อชี้แจง : กรุณาเลือกข้อที่ตรงกับความจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
1. โรงเรียนที่ให้บริการ
Your answer
2.เพศ
2.อายุ
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
5. สถานภาพของผู้มารับบริการ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
1.ด้านเวลา
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ไม่พอใจมาก
พอใจมาก
1.2ความรวดเร็วในการให้บริการ
ไม่พอใจมาก
พอใจมาก
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2.1การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ไม่พอใจมาก
พอใจมาก
2.2การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
ไม่พอใจมาก
พอใจมาก
2.3การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
ไม่พอใจมาก
พอใจมาก
3.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
3.1ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
ไม่พอใจมาก
พอใจมาก
3.2ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
ไม่พอใจมาก
พอใจมาก
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชึ้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้เป็นต้น
ไม่พอใจมาก
พอใจมาก
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน,ไม่รับสินบน,ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
ไม่พอใจมาก
พอใจมาก
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่พอใจมาก
พอใจมาก
4.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
ไม่พอใจมาก
พอใจมาก
4.2 สถานที่การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
ไม่พอใจมาก
พอใจมาก
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ฯลฯ
ไม่พอใจมาก
พอใจมาก
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
ไม่พอใจมาก
พอใจมาก
5.ท่านมีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับใด
ไม่พอใจมาก
พอใจมาก
ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ
ปัญหา
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สพป.ปัตตานี เขต 2. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms