FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA/TKI DO PROJEKTU
„WIEJSKIE KUŹNIE PAMIĘCI. EDUKACJA KULTURALNA METODĄ UNIWERSYTETU LUDOWEGO DLA ROZWIJANIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO WSI
OŚWIADCZENIE RODO *
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZADANIA (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)W związku z przystąpieniem do zadania pn. „Wiejskie Kuźnie Pamięci. Edukacja kulturalna metodą Uniwersytetu Ludowego dla rozwijania kapitału społecznego wsi” dofinansowanego w ramach programu Edukacja kulturalna ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury przyjmuję do wiadomości, iż: 1. Administratorem moich danych osobowych jest Kaszubski Uniwersytet Ludowy z siedzibą w Wieżycy 1, 83-315 Szymbark (dalej zwany „Administratorem”) wpisany do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000215377, NIP 5891826387, REGON 193090401. 2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji zadania w ramach programu Edukacja kulturalna.3. Moje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, PESEL, wykształcenie, miejsce i data urodzenia będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji i realizacji zadania pn. „Wiejskie Kuźnie Pamięci. Edukacja kulturalna metodą Uniwersytetu Ludowego dla rozwijania kapitału społecznego wsi”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach programu Edukacja kulturalna.4. Moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 w celu realizacji umowy ubezpieczenia NNW uczestników projektu. 5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, Narodowego Centrum Kultury lub Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie wyżej wymienionych instytucji kontrole i audyt w ramach programu Edukacja kulturalna.6. Podanie danych jest wymogiem umownym, umożliwiającym udział w rekrutacji oraz projekcie.7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia zadania oraz zakończenia obowiązku archiwizowania dokumentacji, tj. do 31.12.2030 r.10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.