แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ที่มาของแบบประเมิน
1. แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการประเมินภายนอกของ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 2 และตัวบ่งชี้ที่ 16.2
2. แบบประเมินนี้ต้องสำรวจบัณฑิตทุกระดับที่คณะวิชาเปิดสอน คือ ปริญญาตรี โท และเอก และมีผู้ตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตไม่ น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
ขอความกรุณาให้ท่านประเมินคุณลักษณะของ *
ชื่อ/นามสกุล
Your answer
*
ซึ่งเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อความตามความเป็นจริง (แบบสอบถามจะถูกปกปิดเป็นความลับ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms