แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน วิชา ง32202 โปรแกรมภาษา (ภาษาซีพื้นฐาน)

ระดับการประเมิน : 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question