แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่มีต่อบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำชี้แจง เรียนผู้ประกอบการ/หัวหน้าหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถาม เรื่องความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่มีต่อบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  ตอนที่1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลบัณฑิต

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2.แบบประเมินความพึงพอใจในคุณลักษณะบัณฑิต

  รายการมาตรฐานคุณลักษณะอาชีพบัณฑิตที่พึงประสงค์

  ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตามคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  คำชี้แจง กรุณาคลิกเลือกให้ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจ ในความคิดเห็นของท่านที่มีต่อ คุณลักษณะของบัณฑิต ที่จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ทำงานในหน่วยงานของท่านขณะปัจจุบันนี้นั้น มีคุณลักษณะตามรายการประเด็นคำถาม ที่ควรได้รับความพึงพอใจในระดับคะแนนใด ความหมายค่าคะแนน กำหนดให้ 5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจน้อย 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
  ซื่อสัตย์สุจริต
  ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัดพอเพียง
  มีวินัย รู้หน้าที่ ตรงเวลา รับผิดชอบ รู้กาลเทศะ
  เสียสละ มีน้ำใจ มีจิตสาธารณะ
  กตัญญู มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
  สุภาพ อ่อนน้อม
  รู้รักสามัคคี และมีจิตสำนึกประชาธิปไตย
  มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  Please enter one response per row
  มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ศึกษาและใฝ่รู้ในสถานการณ์ต่างๆ
  มีความรู้ในหลักการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาของตน
  มีความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการทำงานได้
  Please enter one response per row
  สามารถค้นคว้าหาความรู้ข้อเท็จจริง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ต้องการ
  สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า แก้ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
  สามารถใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใช้ปฏิบัติในงานประจำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนางานประจำได้อย่างเหมาะสม
  Please enter one response per row
  มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  มีภาวะผู้นำในการทำงานของกลุ่ม
  มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานของกลุ่ม
  มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ มีน้ำใจและเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการทำงานเพื่อส่วนรวม
  Please enter one response per row
  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มีความรู้และทักษะทางภาษาต่างประเทศและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพื่อนำไปใช้ได้อย่างประสิทธิภาพ
  Please enter one response per row
  มีทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะทาง
  มีทักษะในการบริหารจัดการงานวิชาชีพ
  มีทักษะในการปรับประยุกต์หรือบูรณาการความรู้เพื่อการทำงาน
  Please enter one response per row
  This is a required question

  ขอขอบพระคุณ ในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง

  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. โทรสาร 02-5123695 อีเมล์ .human.academic@gmail.com เว็บบล็อก http://academicandresearch.blogspot.com