แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2560“เวทีศักยภาพผู้เรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากล” (Satri Stage : The Challenge to the Star) วันอังคารที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โปรดเลือกข้อมูลให้ตรงกับสถานภาพและความพึงพอใจของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
นักเรียนระดับชั้น
ตอนที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจที่ตรงกับท่านมากที่สุด
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปากลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
การร่วมกิจกรรมนี้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น
กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรรม
สถานที่จัดงานมีความเหมาะสม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
จำนวนกิจกรรมใน passport มีความเหมาะสม
เกณฑ์การรับเกียรติบัตรมีความเหมาะสม
นักเรียนได้รับประโยชน์จากการร่วมกิจกรรม
ตอนที่ 3 ระบุปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดงาน/กิจกรรมนี้ ในครั้งต่อไป
ระบุปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดงาน/กิจกรรมนี้ ในครั้งต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms