Zgłoszenie uczestnictwa w XXIII Sympozjum Sekcji Kardiologii EksperymentalnejPolskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Sympozjum”)
Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Naukowo - Organizacyjnego mamy ogromny zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić Państwa do czynnego udziału w ogólnopolskim XXIII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN, która odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2018 roku w Łodzi. Głównym organizatorem jest Zakład Badań Neuropeptydów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych badaniami z zakresu układu krążenia.

6. Dane osobowe:
6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą
w Warszawie przy ulicy Stawki 3a lok. 1/2, 00-193 Warszawa („PTK”).
6.2.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, „RODO”), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa. PTK nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a PTK.
6.3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: warunkiem przyjęcia rejestracji uczestnictwa w Sympozujum. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: brak możliwości rejestracji Pana/Pani udziału w Sympozjum, powyższe nie dotyczy przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie udzielonej zgody.
6.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
-rejestracji Uczestników Sympozjum w procesie rejestracji indywidualnej, organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Sympozjum na podstawie art. 6 ust 1 lit. b.; RODO
- wykonanie obowiązków prawnych ciążących na PTK w związku z realizacją Sympozjum, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
- PTK może przetwarzać dane osobowe Uczestnika również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6.5.. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celu realizacji i rozliczenia Sympozujm, oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pozostających w związku z realizacją Sympozjum,
a w przypadku przetwarzania danych osobowych Uczestnika na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.
6.6. W granicach przepisów prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja powyższych uprawnień może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres PTK
6.7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy praw.
6.8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Poprzez dokonanie zgłoszenia wyrażam, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie podanych moich danych osobowych w niezbędnym zakresie przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 3a lok. 1-2, 00-193 Warszawa w celu rejestracji mojego uczestnictwa XXIII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Imię i nazwisko zgłaszającego
Your answer
Adres do korespondencji *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
5. Dane do faktury (w przypadku pozostawienia pustych wystawiona zostanie automatycznie faktura dla osoby fizycznej; proforma i po dokonaniu zapłaty FV wysyłane są w PDF na adres e-mail podany w formularzu) 1) Firma (nazwa): 2) Adres: 3) NIP: 4) Adres e-mail do wysyłki faktury: *
Your answer
Typ prezentowanej pracy *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service