แบบทดสอบ O-Net ป.6 วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
จงเลือกคำตอบที่สุดเพียงข้อเดียว
กรอกชื่อ-สกุล
Your answer
กรอกเลขที่
Your answer
1.บทร้อยกรองข้างต้นแสดงถึงความรู้สึกใดมากที่สุด
2.คำใดมีความหมายเหมือนกับคำว่า "พสุธา" เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้ ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย
3.สำนวนใดมีความหมายตรงกับบทร้อยกรองข้างต้น
4.ข้อใดปฏิบัติได้ถูกสุขลักษณะมากที่สุด
5.การปฏิบัติตนตามข้อความข้างต้นจะเกิดประโยชน์อย่างไร
6.สถานที่ในข้อใดอยู่ใกล้ทางออกของโรงเรียน
7.อาคารอเนกประสงค์อยู่ทางด้านทิศใดของเสาธง
8.ข้อมูลใดบ่งชี้ว่าแผนผังข้างต้นเป็นของสถานศึกษา
9.คำขวัญใดให้แนวทางปฏิบัติและบอกผลที่เกิดจากการปฏิบัตินั้น
10.ข้อใดเป็นหลักสำคัญในการเขียนเรียงความ
11. ข้อใดเป็นชื่อเรื่องของการเขียนเรียงความ
12. ข้อใดเขียนถูกหลักการย่อความ
13. การเขียน วัน เดือน ปี ข้อใดถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมาย
14. จากข้อความที่กำหนดให้ควรเติมข้อความใดในช่องว่างเป็นการแสดงความยินดีต่อเพื่อน "ฉันดีใจที่เธอ......................................"
15. ข้อความข้างต้นเป็นคำพูดประเภทใด
Captionless Image
16. ข้อความนี้ต้องการให้ผู้รับสารเกิดคุณลักษณะใดในเบื้องต้น
17. ข้อใดสื่อถึงการโน้มน้าวใจ
18. ข้อใดเป็นหลักสำคัญเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของสินค้าจากสื่อโฆษณา
19. คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำชนิดใดตามลำดับ
Captionless Image
20. ประโยคใดมีชนิดของคำกริยาเหมือน ประโยคที่กำหนดให้ "... ฉันจ้องมองฟ้า... "
21. ควรเติมคำราชาศัพท์ข้อใดในช่องว่างจึงจะได้ความหมายถูกต้อง
Captionless Image
22. คำในข้อใดเติมในช่องว่างได้ถูกต้อง
Captionless Image
23. ข้อใดเป็นประโยครวม
24. คำภาษาต่างประเทศคำใดที่มีความหมายต่างกับคำอื่น
25. สำนวนใดมีความหมายเกี่ยวกับการพูด
26. ข้อใดเรียงลำดับบทกลอนได้ถูกต้อง
Captionless Image
27. ข้อใดแสดงถึงศิลปะในการใช้คำเหมือนบท ร้อยกรองที่กำหนดให้ "...หนาวอารมณ์ลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยชื่น ระรวยรื่นรินรินกลิ่นเกสร ..."
28. ข้อใดแสดงถึงความเชื่อในสังคมไทย
29. คำประพันธ์ใดให้ข้อคิดในการนำไปปฏิบัติ
30. ข้อใดให้คติในการดำรงชีวิต
Captionless Image
31. แพะกับแกะมีสิ่งใดคล้ายกัน
Captionless Image
32. การเขียนจดหมายถึงบุคคลในข้อใดใช้คำขึ้นต้นว่า "กราบเท้า......ที่เคารพ" และคำลงท้ายว่า "ด้วยความเคารพอย่างสูง"
33. ดอกฝ้ายเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความรู้สึกอย่างไรมากที่สุด
Captionless Image
34. ข้อใดเป็นประโยค
35. ข้อใดเป็นศิลปะการใช้คำของบทร้อยกรองข้างต้น
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service