แบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการนี้ขึ้นมา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริง ดังต่อไปนี้

    ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question