OCENA STANU GMINY I POTRZEB MIESZKAŃCÓW
Szanowni Mieszkańcy Gminy Pysznica,
W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Gminy Pysznica, prosimy o wypełnienie ankiety na temat problemów oraz potrzeb rozwojowych Gminy. Mamy nadzieję, iż przy Państwa czynnym udziale uda się zaplanować i przeprowadzić działania korzystne dla rozwoju Gminy. Ankieta jest całkowicie anonimowa – odpowiedzi posłużą jedynie do przygotowania zbiorczego raportu. Odpowiadając na pytania, prosimy wstawiać "X" w kratkę przy wybranej odpowiedzi/odpowiedziach lub wpisywać odpowiedź w pytaniach, gdzie prosimy o własną wypowiedź.
1. Czy Pana/Pani zdaniem Gmina Pysznica wyróżnia się na tle innych gmin Powiatu Stalowowolskiego? *
Required
2. Proszę o wskazanie czym Gmina Pysznica wyróżnia się (pozytywnie lub negatywnie) na tle innych gmin Powiatu Stalowowolskiego.
Your answer
3. Spośród wskazanych poniżej zjawisk społecznych proszę wybrać maksymalnie 3, które w Pana/Pani ocenie występują w Gminie Pysznica i stanowią problemy dla funkcjonowania Gminy? *
Required
4. Proszę wskazać kategorie mieszkańców, które potrzebują Pana/Pani zdaniem szerszej oferty usług (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź) *
Required
5. Proszę podać propozycje działań, które Pana/Pani zdaniem mogą poprawić sytuację osób wskazanych przez Pana/Panią w pytaniu nr 4 powyżej? *
Your answer
6. Jak ocenia Pan/Pani stan wskazanych poniżej instytucji w Gminie Pysznica? Proszę o zaznaczenie odpowiedzi na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza badzo złe funkcjonowanie a 5 bardzo dobre funkcjonowanie instytucji. *
1 bardzo żle
2 źle
3 ani dobrze ani źle
4 dobrze
5 bardzo dobrze
urząd gminy
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
biblioteka
dom kultury
ośrodek pomocy spolecznej
zakłady podstawowej opieki zdrowotnej
ochotnicze straże pożarne
ludowe zespoły sportowe
policja
gminny zakład komunalny
Inne...
7. Proszę krótko uzasadnić swoje zdanie o instytucjach, które ocenił/a Pan/i najgorzej. *
Your answer
8. Proszę wskazać maksymalnie 3 obszarów usług publicznych, na które gminna powinna zwrócić w Pana/Pani ocenie uwagę, aby poprawić jakość życia mieszkańców. *
Required
9. Czy mógłby Pan/mogłaby Pani wskazać przykłady działań, które poprawiłyby jakość usług w obszarach wskazanych przez Pana/Panią w pytaniu 4 powyżej? *
Your answer
10. Proszę wymienić jakiego typu usług komercyjnych brakuje Panu/Pani w Gminie Pysznica? *
Your answer
11. Jak ocenia Pan/Pani stan poszczególnych elementów infastruktury w gminie? Proszę o zaznaczenie odpowiedzi na skali od 1 do 5, gdzie 1 bardzo zły stan elementu infrastruktury (lub jego brak) a 5 bardzo dobry stan elementu infrastruktury. *
* infrastruktura drogowa, czyli mosty, tunele, skrzyżowania, węzły drogowe, sygnalizacja, urządzenia pobierania opłat)
1 bardzo żle
2 źle
3 ani dobrze ani źle
4 dobrze
5 bardzo dobrze
drogi
infrastruktura drogowa*
chodniki i pobocza
ścieżki i trasy rowerowe
przystanki
oświetlenie dróg i ulic
sieć wodociągowa
sieć kanalizacyjna
sieć elektroenergetyczna
wały przeciwpowodziowe
urządzenia i systemy melioracyjne
infrastruktura sportowa
budynki użyteczności publicznej
infrastruktura rekreacyjna (parki,skwery, altanki, place zabaw)
inne (proszę wskazać) poniżej
12. Proszę wymienić inne typy usług komercyjnych, których brakuje Panu/Pani w Gminie Pysznica?
Your answer
13. Proszę krótko uzasadnić swoje zdanie o elementach infrastruktury, które ocenił/a Pan/i najgorzej. *
Your answer
14. Proszę podać propozycje działań, które według Pana/Pani należy podjąć w sprawie elementów infrastruktury, które ocenił/a Pan/i najgorzej. *
Your answer
15. Proszę wymienić zjawiska, które stanowią Pana /Pani zdaniem szanse dla rozwoju gminy. *
Szanse gminy (zasoby, potencjał, okazje)
Your answer
16. Proszę wymienić zjawiska, które stanowią Pana /Pani zdaniem zagrożenia dla rozwoju gminy. *
Zagrożenia dla rozwoju (problemy, bariery, konkurencja ze strony innych)
Your answer
17. Prosimy o dodatkowy komentarz związany z przeprowadzonym badaniem lub aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Pysznica przydatne w dalszych pracach nad Strategią.
Your answer
Prosimy o podanie kilku informacji do celów statystycznych:
Płeć: *
Ile ma Pan/Pani lat? *
Jakie ma Pan/Pani wykształcenie? *
Jaka jest Pana/Pani sytuacja zawodowa? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Zapraszamy do aktywnego udziału w innych pracach związanych z aktualizacją strategii. Informacje o podejmowanych działaniach znajdować się będą na portalu Gminy: www.pysznica.pl
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service