แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
คำชี้แจง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ โดยประเมินคุณภาพการให้บริการ 2 มิติ โดยแบบประเมินมีด้วยกัน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ ขอความกรุณาท่านตอบแบบประเมินนี้เพื่อจะได้นำไปวิเคราะห์ความพึงพอใจและจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ ต่อไป จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
4. อาชีพ *
5. ระยะเวลาที่อาศัยในเขตตำบลนาคอเรือ *
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ
คำชี้แจง
ให้ท่านเลือกให้ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 1. น้อยที่สุด 2. น้อย 3. ปานกลาง 4. มาก และ 5. มากที่สุด
2.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีโครงสร้าง / แผนผังขั้นตอนการบริการที่ชัดเจน โปร่งใส
2. มีขั้นตอนการบริการสะดวก รวดเร็ว มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม
3. มีระเบียบ / แบบฟอร์ม / เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
4. มีนวัตกรรม และที่มีอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการให้บริการ
5. มีระบบการให้บริการตาลำดับก่อนหลัง
2.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีช่องทางการให้บริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
2. มีการให้บริการนอกสถานที่ / นอกเวลาราชการ / วันหยุดนักชัตฤกษ์
3. มีการให้บริการผ่านสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์
4. มีการให้บริการผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นการให้บริการ
2.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีจิตบริการ มีความสุข อ่อนน้อมถ่อมตน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2. มีความรู้ความสามารถให้บริการและให้คำแนะนำปรึกษาได้อย่างถูกต้องเชื่อถือได้
3. มีความตรงต่อเวลา บริการรวดเร็ว และถูกต้อง
4. มีความเสมอภาคในการให้บริการ
5. มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
2.4 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีความสะด1. วกในการเดินทางมารับบริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย
2. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์การบริการและมีจุดประชาสัมพันธ์บริการข้อมูลข่าวสาร
3. มีการจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ
4. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ / ผู้สูงอายุ
5. มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้ความเข้าใจในเรื่องที่ขอรับบริการ
2.5 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการมารับบริการในระดับใด
2. ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในระดับใด
3. ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมต่อองค์การบริหารส่วนตำบลในระดับใด
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
คำชี้แจง โปรดแจ้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของท่าน ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ เพื่อจะได้นำไป ปรับปรุงแก้ไขการให้บริการประชาชนต่อไป
โปรดระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service