แบบสอบถามความคิดเห็นของการรับฟังรายการวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง ทางสถานีวิทยุ FM 100.75 MHz.
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
Clear selection
2. อายุ
Clear selection
3. การศึกษา
Clear selection
4. อาชีพ
Clear selection
5. สถานภาพ
Clear selection
ตอนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
6. ท่านรู้จักสถาวิทยุฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หรือไม่
Clear selection
7. ท่านเคยฟังรายการจากสถานีวิทยุฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หรือไม่
Clear selection
8. พื้นที่ในการรับฟังรายการวิทยุฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
Clear selection
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
9. ท่านรู้จักรายการวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณฯ ได้อย่างไร
Clear selection
10. ท่านรับฟังรายการวิทยุฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในลักษณะใด
Clear selection
11. ท่านรับฟังรายการวิทยุฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในช่วงเวลาใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
12. ท่านรับฟังรายการวิทยุฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง บ่อยแค่ไหน
Clear selection
13. ท่านรับฟังรายการวิทยุฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จากช่องทางใดบ่อยที่สุด
Clear selection
14. ท่านรับฟังรายการวิทยุฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในสถานที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
15. ความชัดเจนของสัญญาณคลื่น FM 100.75 MHz.
Clear selection
16. ท่านชอบรายการประเภทใดของสถานีวิทยุฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
Clear selection
17. ท่านเคยมีส่วนร่วมในรายการของสถานีวิทยุฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หรือไม่
ไม่เคย
เคย
โทรศัพท์เข้าไปขอเพลง / แสดงความคิดเห็น
เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ ในฐานะแขกรับเชิญ
เข้าไปร่วมอยู่ในทีมงานการผลิต เช่น เป็นผู้ดำเนินรายการ
อื่นๆ
Clear selection
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจที่มีต่อรายการวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ความพึงพอใจจากการรับฟังรายการวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รายการที่นำเสนอมีความเหมาะสมในการออกอากาศทางสถานี
รายการที่นำเสนอมีความหลากหลาย
ระยะเวลาของแต่ละรายการมีความเหมาะสม
มีช่วงเวลาในการจัดรายการที่เหมาะสม
รายการไม่มีโฆษณา
ความน่าสนใจของเนื้อหาสาระที่นำเสนอ
นำเสนอเนื้อหาที่ทันต่อเหตุการณ์
เนื้อหาที่นำเสนอทำให้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆ
นำเสนอข่าวสาร สาระต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต/การประกอบอาชีพ
ผู้จัดรายการใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่าย
ผู้จัดรายการใช้ภาษาได้ถูกต้องตามอักขรวิธี
ผู้จัดรายการมีน้ำเสียงที่ชัดเจน สื่อความหมายได้เป็นอย่างดี
ผู้จัดรายการมีลีลาการนำเสนอที่น่าฟัง เป็นกันเอง
ผู้จัดรายการมีความรู้ความสามารถในการจัดรายการ
ได้รับความบันเทิงและผ่อนคลายความเครียด
ได้รับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้รับความรู้ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
ได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรม
เป็นเพื่อนแก้เหงา
การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
Clear selection
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy