แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์(เทคโนโลยี)และคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหาวิชานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นักเรียนชั้น *
1.นักเรียนชอบรายวิชาคอมพิวเตอร์ที่เรียน อยู่ในระดับใด *
2.นักเรียนชอบการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ในภาคทฤษฎี อยู่ในระดับใด *
3.นักเรียนชอบการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ในภาคปฏิบัติ อยู่ในระดับใด *
4.นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาคอมพิวเตอร์ที่เรียนอยู่ในระดับใด *
4.นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาคอมพิวเตอร์ที่เรียน อยู่ในระดับใด *
5.นักเรียนพอใจผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ที่เรียน อยู่ในระดับใด *
6.นักเรียนเห็นความสำคัญรายวิชาคอมพิวเตอร์ที่เรียนอยู่ในระดับใด *
7.นักเรียนสามารถเปิด-ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับใด *
8.นักเรียนสามารถอ่านและแปลคำศัพท์คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับใด *
9.นักเรียนสามารถใช้ Internet เป็น อยู่ในระดับใด *
10. นักเรียนชอบเกมส์คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับใด *
11.นักเรียนชอบการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูกำหนดขึ้น อยู่ในระดับใด *
12.นักเรียนต้องการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับใด *
13.นักเรียนได้นำความรู้เกี่ยวกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับใด *
14.นักเรียนชอบบรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับใด *
15.นักเรียนชอบการให้บริการด้านสื่อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน อยู่ในระดับใด *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy