แบบใบลาป่วยลากิจลาคลอดบุตร
อีเมล *
อีเมลสำหรับจัดส่งใบลา
(1)เขียนที่ *
ชื่อสถานที่หรือชื่อหน่วยงาน
(2)วันที่ *
ให้ระบุวันที่ปัจจุบัน เช่น 29 เมษายน พ.ศ. 2563
(3)เรื่อง *
ให้เลือกประเภทการลา
(4)เรียน *
ระบุตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลา
(5)ชื่อ-สกุลผู้ลา *
ระบุคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ของผู้ลา
(6)ตำแหน่งผู้ลา *
(7)ต้นสังกัดผู้ลา *
ระบุต้นสังกัดของผู้ลา เช่น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดีเด่น
(8)เหตุผลการลา
เฉพาะกรณีลากิจส่วนตัว (ไม่บังคับ)
(9)ลาวันที่ *
ให้ระบุวันเริ่มต้นการลา เช่น 30 เมษายน พ.ศ. 2563
(10)ลาถึงวันที่ *
ให้ระบุวันสิ้นสุดการลา เช่น 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(11)รวมลา *
ให้ระบุจำนวนวันที่ขอลา เช่น 1
(12)ลาครั้งที่แล้ว
ให้เลือกประเภทการลาครั้งที่แล้ว (ไม่บังคับ)
(13)ตั้งแต่วันที่
ระบุวันเริ่มต้นของการลาครั้งที่แล้ว เช่น 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ไม่บังคับ)
(14)ถึงวันที่
ระบุวันสิ้นสุดของการลาครั้งที่แล้ว เช่น 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ไม่บังคับ)
(15)รวมลา
รวมจำนวนวันลาครั้งที่แล้ว (ไม่บังคับ)
(16)ที่ติดต่อระหว่างลา
ระบุสถานที่ติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ (ไม่บังคับ)
(17)ชื่อ-สกุลผู้ตรวจสอบ *
ให้ระบุคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ของผู้ตรวจสอบ
(18)ตำแหน่งผู้ตรวจสอบ *
ให้ระบุตำแหน่ง ของผู้ตรวจสอบ
(19)ชื่อ-สกุลผู้บังคับบัญชา *
ให้ระบุคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับบัญชา
(20)ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา *
ให้ระบุตำแหน่ง ของผู้บังคับบัญชา
(21)ชื่อ-สกุลผู้อนุญาต *
ให้ระบุคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ของผู้อนุญาต
(22)ตำแหน่งผู้อนุญาต *
ให้ระบุตำแหน่ง ของผู้อนุญาต
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy