Информации за организацијата барател на правна поддршка
1.Назив на организацијата *
2. Мисија и цели на организацијата: *
3. Организационен облик: *
4. Седиште (адреса):
не е задолжително за неформални граѓански иницијативи
5. ЕМБС на организацијата
не е задолжително за неформални граѓански иницијативи
6. Датум на основање: *
MM
/
DD
/
YYYY
7. Одговорно/и лице/а и функција во организацијата: *
8. Лице/а за контакт за правната поддршка (доколку е различно од одговорното лице):
9. Телефон за контакт: *
10. Е-пошта: *
11. Годишен приход за претходната година: *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service