แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยพัฒนาธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์ : แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยพัฒนาธุรกิจ และนำผลการสำรวจไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาธุรกิจให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

  คำชี้แจง

  1. ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะกรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด ซึ่งการตอบแบบสำรวจนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสำรวจฯใดๆ ทั้งสิ้น 2.ให้ตอบคำถามลงในช่องว่างและช่องระดับที่เป็นความจริงที่สุดในแต่ละหัวข้อ แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจการให้บริการในด้านต่างๆ ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  ตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจการให้บริการในด้านต่างๆ

  โปรดระบุระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
  ท่านรู้จักหน่วยพัฒนาธุรกิจของคณะวิทยาศาสตร์หรือไม่
  ท่านเคยได้รับบริการหรือขอใช้บริการจากหน่วยพัฒนาธุรกิจหรือไม่
  Please enter one response per row
  ความสุภาพกิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาติดต่อ
  ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  ความกระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ความถูกต้องของข้อมูล แก้ไขปัญหา ตอบชี้แจงข้อสงสัย
  Please enter one response per row
  เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ เอาใจใส่ ไม่เลือกปฏิบัติ
  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
  Please enter one response per row
  ขั้นตอนการขอรับข้อมูล และความสะดวกคล่องตัวในการใช้บริการ
  ความสะดวกรวดเร็ว ที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอนระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมทันตามกำหนดเวลา
  ความโปร่งใสและระบบตรวจสอบในการให้บริการ
  ระยะเวลาการจัดสรรเงินงวดที่มหาวิทยาลัยได้รับจากผู้ว่าจ้าง/ผู้สนับสนุนและโอนเข้าบัญชีโครงการและส่วนงาน
  ระยะเวลาการติดตามงานให้กับโครงการ/ส่วนงาน ทันตามกำหนดเวลา
  Please enter one response per row
  สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ
  สถานที่ให้บริการสะอาด และอุปกรณ์มีความสะอาด เป็นระเบียบ
  มีที่นั่งพักรอเพียงพอ สะดวกต่อการให้บริการ
  Please enter one response per row
  การบริการที่ตรงตามความต้องการ
  ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการของหน่วยฯ
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ข้อมูลด้านการบริการของหน่วยงาน ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่อไป หน่วยพัฒนาธุรกิจ : ห้อง 642 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : (66 2) 201 5968 โทรสาร : (66 2) 201 5963 http://www.sc.mahidol.ac.th/BDU