แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการยานพาหนะ กลุ่มงานยานพาหนะ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
คำชี้แจง แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริการยานพาหนะ ของกลุ่มงานยานพาหนะ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการยานพาหนะ กลุ่มงานยานพาหนะ กลุ่มอำนวยการ ของ สพป.เชียงราย เขต 4
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
2. โปรดอ่านข้อความแล้วพิจารณาความสอดคล้องกับความคิดเห็นและพึงพอใจของท่านแล้วกรอกคะแนนตรงระดับความพึงพอใจ ความหมายของระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด หมายถึง 5
ระดับความพึงพอใจมาก หมายถึง 4
ระดับความพึงพอใจปานกลาง หมายถึง 3
ระดับความพึงพอใจน้อย หมายถึง 2
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด หมายถึง 1
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
Your answer
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
ตำแหน่ง *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service