นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
แบบทดสอบนี้ จัดทำโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

กรุณากรอกที่อยู่อีเมลสำหรับใช้ในการจัดส่งเกียรติบัตร เมื่อท่านทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้คะแนน 12 คะแนน(60%) ขึ้นไป
Email address *
ชื่อ - นามสกุล (กรุณาใส่คำนำหน้าชื่อด้วย) *
ตำแหน่ง *
ชื่อหน่วยงาน/โรงเรียนที่สังกัด
๑. การศึกษาระดับใดเน้นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในด้านสุขภาพ *
1 point
๒. การศึกษาระดับใดที่มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียน *
1 point
๓. การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทำ เป็นจุดเน้นของระดับใด *
1 point
๔. หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดทำแผนการศึกษาของจังหวัด *
1 point
๕. การให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เป็นจุดเน้นของการศึกษาระดับใด *
1 point
๖. การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นจุดเน้นของการศึกษาระดับใด *
1 point
๗. ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ *
1 point
๘. ผู้ใดไม่มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบายและจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ *
1 point
๙. ข้อใดเป็นนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ *
1 point
๑๐. การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านใด *
1 point
๑๑. ข้อใดไม่เป็นจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ *
1 point
๑๒. การส่งเสริมโครงการ ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ เป็นจุดเน้นเรื่องใด *
1 point
๑๓. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เป็นจุดเน้นเรื่องใด *
1 point
๑๔. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และหลักสูตร BUDDY เป็นจุดเน้นเรื่องใด *
1 point
๑๕. การส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่น เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ เป็นจุดเน้นเรื่องใด *
1 point
๑๖. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อใดไม่ใช่มาตรการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้แนวทางไว้ *
1 point
๑๗. มาตรการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเป็นกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกี่มาตรการ *
1 point
๑๘. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มุ่งเป้าหมายไปที่ใดเป็นหลัก *
1 point
๑๙. การจัดทำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ คำนึงถึงสิ่งใดเป็นหลัก *
1 point
๒๐. หากมีปัญหาในการนำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ ควรทำอย่างไรเป็นลำดับแรก *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy