360-5-63 แบบประเมินเจ้าหน้าที่โดยครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2563
รหัสประจำตัวของผู้ตอบแบบประเมิน *
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ *
(5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด)
5
4
3
2
1
1. มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน
2. การรักษาระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
3. ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4. อุทิศเวลา ทุ่มเทในการทำงาน ทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน
5. มีความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติและงานอื่นๆ
6. ปฏิบัติโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า
7. เป็นแบบอย่าง ที่ดีให้แก่คนอื่นและนักศึกษา
การให้บริการ *
(5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด)
5
4
3
2
1
8. มีความกระตือรือร้น บริการด้วยความเร็ว และเต็มใจ
9. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ถูกต้องและฉับไว
10. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มาติดต่อ
11. บริการอย่างทั่วถึงโดยไม่เลือกปฏิบัติ
12. การเป็นนักประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยที่ดี
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ *
(5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด)
5
4
3
2
1
13. มีน้ำใจ รับฟังความคิดเห็น ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือผู้อื่น
14. การใช้วาจา คำพูดกับเพื่อน ครูผู้สอน และนักเรียน นักศึกษา
15. ไม่มีการแสดงออกทางอารมณ์ หรือควบคุมอารมณ์ได้ดี
16. บุคลิกภาพ กริยามารยาทดี วางตัวเหมาะสม
การพัฒนาตนเอง *
(5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด)
5
4
3
2
1
17. รู้จักใฝ่หาความรู้ มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์
18. มีผลงานที่สามารถเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้
19. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ
20. บริการอย่างทั่วถึงโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี. Report Abuse