แบบประเมินความผูกพัน 2564
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Sign in to Google to save your progress. Learn more
วัตถุประสงค์
      เพื่อประเมินความผูกพันของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับบริการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจะนำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงการให้บริการและกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐยกระดับเป็นระบบราชการ PMQA 4.0 ต่อไป
คำชี้แจง : กรุณาเลือกข้อความที่ตรงกับท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย *
ชาย
หญิง
1.เพศ
2. อายุ *
ต่ำกว่า 25 ปี
26-35 ปี
36-45 ปี
46-55 ปี
56 ปี ขึ้นไป
แถว 1
3. ตำแหน่ง *
4.ระดับการศึกษา *
5. หน่วยงานต้นสังกัด *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการ
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดย
5 หมายถึง  รู้สึกผูกพันต่อการให้บริการอย่างมาก
4 หมายถึง  รู้สึกผูกพันต่อการให้บริการ
3 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่ารู้สึกผูกพันต่อการให้บริการ/รู้สึกเฉย
2 หมายถึง  รู้สึกไม่ผูกพันต่อการให้บริการ
1 หมายถึง  รู้สึกไม่ผูกพันต่อการให้บริการอย่างมาก

ประเด็นความผูกพัน *
5
4
3
2
1
1. ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงาน/ประสานงานกับสำนักงาน ศึกษาธิการภาค/จังหวัดกาฬสินธุ์
2. ความยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทำกิจกรรม หรือดำเนินการเพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัดกาฬสินธุ์ เกิดการพัฒนา ในทางที่ดีขึ้น
3. ความต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมดำเนินการ ต้องการ ประสานงาน และตรวจสอบร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค/ จังหวัดกาฬสินธุ์
4. ความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรม หรือดำเนินการ ในการขยายผลหรือต่อยอดนโยบายของหน่วยงานสำนักงาน ศึกษาธิการภาค/จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สำเร็จในพื้นที่อื่น
5. ความรู้สึกยินดีเมื่อต้องประสาน/ขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งทุ่มเทเพื่อให้ เกิดผลสำเร็จตามต้องการ
6. ความชื่นชอบและกล่าวชื่นชมกับบุคคลอื่นเสมอว่า สำนักงาน ศึกษาธิการภาค/จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานที่น่าร่วมงาน/ น่าประสานงานด้วย
7. ความสบายใจและประทับใจต่อการให้บริการของสำนักงาน ศึกษาธิการภาค/จังหวัดกาฬสินธุ์
8. ความรู้สึกประทับใจต่อกระบวนวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ของสำนักงาน ศึกษาธิการภาค/จังหวัดกาฬสินธุ์
9. ความเต็มใจที่จะช่วยบอกกล่าวหรือกระจายข่าวกรณีสำนักงาน ศึกษาธิการภาค/จังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินการจัดกิจกรรมหรือมี ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้บุคคลอื่นทราบ
10. ความยินดีที่จะแจ้งข้อมูลการพบเห็นพฤติกรรมของนักเรียน หรือปัญหาการทะเลาะวิวาท หรือหากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายกับสังคมชุมชนให้สำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัดกาฬสินธุ์ทราบ
11. ความเต็มใจที่จะแนะนำให้เพื่อนร่วมงานหรือบุคคลที่รู้จักให้เข้ามาร่วมทำงานกับสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัดกาฬสินธุ์
12. ความเต็มใจที่จะชักชวนให้ญาติพี่น้อง เพื่อน และคนรู้จักให้มาขอคำแนะนำในเรื่องทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ กับสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัดกาฬสินธุ์
13. ความตั้งใจที่จะกล่าวปกป้องให้แก่สำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัดกาฬสินธุ์หากมีใครกล่าวถึงในประเด็นที่ไม่เหมาะสม
14. ความรู้สึกผูกพันต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวม
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
2. ความต้องการหรือความคาดหวังต่อการดำเนินงานหรือโครงการที่ต้องการให้รับการช่วยเหลือสนับสนุน
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy