แบบสอบถาม
เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ด้านความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
โปรดให้ข้อมูลเพื่อสำรวจความคิดเห็น ด้านความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ของผู้รับบริการจากส่วนราชการในสังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม
ส่วนราชการที่ท่านมาติดต่อราชการ กรม
Your answer
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแทนแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
2. เรื่องที่มาติดต่อ
Your answer
3. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการที่มาติดต่อ / ขอรับบริการ
4.ท่านเคยมีประสบการณ์ในเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่
1. ท่านเคยถูกเรียกสินบน/เคยให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต / ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แกตนเอง ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น
3. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
4. หน่วยงานมีช่องทางในการแจ้งพฤติกรรมการทุจริต/การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
5. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service