SOL·LICITUD DE TRÀMIT ELECTRÒNIC - SOLICITUD DE TRÁMITE ELECTRÓNICO
L'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, ens obliguen a relacionar-nos amb les administracions mitjançant tràmits electrònics.
Encara que molts organismes tenen de termini fins a octubre de 2018 per a adaptar-se a aquesta nova normativa, la majoria d'Ajuntaments ja disposen de seu electrònica i en molts d'ells és l'única opció per al lliurament de documentació.
El representant legal del Moviment Escolta de València és Iván, el president. Per tant, només disposem d'un certificat digital de l'entitat en el qual ell figura com a representant de persona jurídica.
Per aquest motiu, posem a la vostra disposició aquest formulari perquè ens feu arribar les vostres necessitats de presentació de documents telemàtics i des de la secretaria tècnica del MEV ens encarregarem de tot.
Cal respondre a les preguntes i enviar els adjunts a mev@scoutsfev.org
----
La entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, nos obligan a relacionarnos con las administraciones mediante trámites electrónicos.
Aunque muchos organismos tienen de plazo hasta octubre de 2018 para adaptarse a esta nueva normativa, la mayoría de Ayuntamientos ya disponen de sede electrónica y en muchos de ellos es la única opción para la entrega de documentación.
El representante legal del Moviment Escolta de València es Iván, el presidente. Por tanto, sólo disponemos de un certificado digital de la entidad en el que él figura como representante de persona jurídica.
Por este motivo, ponemos a vuestra disposición este formulario para que nos hagáis llegar vuestras necesidades de presentación de documentos telemáticos y desde la secretaría técnica del MEV nos encargaremos de todo.
Debéis responder a las preguntas y enviar los adjuntos a mev@scoutsfev.org
Agrupament Escolta *
Grupo Scout
Your answer
Nom i cognoms de la persona responsable del tràmit *
Nombre y apellidos de la persona responsable del trámite
Your answer
DNI de la persona responsable del tràmit *
DNI de la persona responsable del trámite
Your answer
Telèfon de la persona responsable del tràmit *
Teléfono de la persona responsable del trámite
Your answer
Correu electrònic de la persona responsable del tràmit *
Correo electrónico de la persona responsable del trámite
Your answer
Entitat, organització o registre al qual es dirigeix el tràmit *
Entidad, organización o registro al que se dirige el trámite.
Your answer
Tipus de tràmit *
Tipo de trámite
Your answer
Motiu del tràmit *
Motivo del trámite
Your answer
Data límit per a la presentació/ gestió telemàtica *
Fecha límite para la presentación/ gestión telemática
MM
/
DD
/
YYYY
Enllaç exacte del tràmit per a la presentació telemàtica *
Enlace exacto del trámite para la presentación telemática
Your answer
Documents que s'adjuntaran en el tràmit *
Documentos que se adjuntarán en el trámite
Your answer
OBSERVACIONS
OBSERVACIONES
Your answer
ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ
Existeixen dues opcions per a fer-nos arribar els adjunts del teu tràmit:
1. Enviar-los en una carpeta comprimida a mev@scoutsfev.org fent referència en el correu al agrupament escolta i tràmit corresponent.
2. Si tens un compte Google (gmail), UNA VEGADA QUE HAGES ENVIAT AQUEST FORMULARI, pots pujar-los a través del següent formulari de pujada:

https://goo.gl/forms/X52ncDdFPIo6b5Nc2

No oblides que per a qualsevol dubte pots contactar amb la secretaria tècnica del MEV en el 963153240 i realitzarem el tràmit al més prompte possible amb el certificat digital del Moviment Escolta de València,
que és el certificat de tots els agrupaments.

-----

Existen dos opciones para hacernos llegar los adjuntos de tu trámite:
1. Enviarlos en una carpeta comprimida a mev@scoutsfev.org haciendo referencia en el correo al grupo scout y trámite correspondiente.
2. Si tienes una cuenta Google (gmail), UNA VEZ QUE HAYAS ENVIADO ESTE FORMULARIO, puedes subirlos a través del siguiente formulario de subida:

https://goo.gl/forms/X52ncDdFPIo6b5Nc2

No olvides que para cualquier duda puedes contactar con la secretaría técnica del MEV en el 963153240 y realizaremos el trámite lo antes posible con el certificado digital del Moviment Escolta de València, que es el certificado de todos los grupos.

Avís Legal LOPD – Aviso Legal LOPD
No queda permès, per a menors de catorze anys sense consentiment dels titulars de la pàtria potestat o tutela, l'atribució de la condició d'usuari d'aquest lloc web, segons article 13.1 del R. D. 1720/2007. L'incompliment per part de l'usuari d'aquesta condició tindrà com a conseqüència la cancel·lació de les dades aportades.

En compliment de l'obligació d'informar en la recollida de dades sobre la base de l'article 5 de la Llei Orgànica, 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem de l'existència de fitxers o tractaments de dades de caràcter personal titularitat de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades depenent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), creats per a la finalitat de gestionar les nostres activitats i els nostres serveis oferits i amb la finalitat de dur a terme la gestió integral del conjunt del Voluntariat de l'entitat. Les dades romandran arxivats per a rebre comunicacions sobre activitats i serveis o per a rebre comunicacions de naturalesa informativa de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, per al que vostè consent expressament. En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés, cancel·lació, oposició i rectificació, mitjançant un escrit, acreditant la seua personalitat, dirigit a FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, carrer Balmes, Nº 17, 1º, C. P. 46001, València (València).

-----

No queda permitido, para menores de catorce años sin consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutela, la atribución de la condición de usuario de este sitio web, según artículo 13.1 del R. D. 1720/2007. El incumplimiento por parte del usuario de esta condición tendrá como consecuencia la cancelación de los datos aportados.

En cumplimiento de la obligación de informar en la recogida de datos en base al artículo 5 de la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de la existencia de ficheros o tratamientos de datos de carácter personal titularidad de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), creados para la finalidad de gestionar nuestras actividades y nuestros servicios ofertados y con la finalidad de llevar a cabo la gestión integral del conjunto del Voluntariado de la entidad. Los datos permanecerán archivados para recibir comunicaciones sobre actividades y servicios o para recibir comunicaciones de naturaleza informativa de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, por cualquier medio, incluidos los electrónicos, para lo que usted consiente expresamente. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación, mediante un escrito, acreditando su personalidad, dirigido a FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, calle Balmes, Nº 17, 1º, C. P. 46001, Valencia (Valencia).

Per favor, marca aquesta casella abans d'enviar el formulari. *
Por favor, marca esta casilla antes de enviar el formulario.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Federació d'Escoltisme Valencià.