แบบประเมินวิทยากรและเนื้อหารายวิชา
โครงการอบรม หลักสูตร *
Your answer
ชื่อวิทยากร *
Your answer
วันที่ / เดือน / พ.ศ. *
MM
/
DD
/
YYYY
ตอนที่ 1 โปรดทำเครื่องหมาย ( √ ) ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจ ต่อการจัดโครงการอบรมดังนี้
5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา (ระดับความพึงพอใจ) *
5
4
3
2
1
1.1 เนื้อหาสาระของวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา
1.2 ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิชานี้ ก่อน การฝึกอบรม
1.3 ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิชานี้ หลัง การฝึกอบรม
1.4 ประโยชน์ของเนื้อหาวิชานี้ ต่อการปฏิบัติงานของท่าน
1.5 การบรรลุวัตถุประสงค์ ของหัวข้อวิชานี้
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร (ระดับความพึงพอใจ) *
5
4
3
2
1
2.1 วิทยากรบรรยายได้ตรงประเด็นกับหัวข้อบรรยาย
2.2 วิทยากรบรรยายเข้าใจ ชัดเจน
2.3 วิทยากรมีเทคนิคที่ดีในการบรรยาย
2.4 การจัดลำดับความสัมพันธ์ ของเนื้อหาวิชา
2.5 วิทยากรตอบคำถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น
2.6 ความชำนาญในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ของวิทยากร
2.7 การควบคุมชั้นเรียน
2.8 การรักษาเวลา
2.9 บุคลิกภาพวิทยากรโดยรวม
3. เวลาที่ใช้สำหรับหัวข้อวิชา
4. สิ่งที่ท่านประทับใจวิทยากรท่านนี้มากที่สุด
Your answer
5. สิ่งที่วิทยากรควรปรับปรุง
Your answer
6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
*** ขอขอบคุณผู้เข้าอบรบทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ***
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy