แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
หน่วยงาน
ประเภทผู้รับบริการ
หน่วยงานของท่านได้นำข้อมูลสถิติคดีไปใช้ประโยชน์หรือไม่
หน่วยงานของท่านต้องการรับข้อมูลสถิติคดีในรูปแบบใด
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อรายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. ด้านข้อมูล
๑.๑ ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามที่ต้องการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๑.๒ ข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๑.๓ ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๒. ด้านการนำเสนอข้อมูล
๒.๑ การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๒.๒ การนำเสนอข้อมูลชัดเจน เข้าใจง่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๒.๓ กราฟที่ใช้ประกอบการนำเสนอมีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๓. ด้านความเหมาะสมของรูปเล่มรายงาน
๓.๑ ขนาดของรูปเล่มรายงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๓.๒ ตัวอักษรและสีของตัวอักษรที่ใช้รายงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๓.๓ รูปแบบในการนำเสนอเข้าใจง่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms