Dotazník
Milý študent/študentka,

chceli by sme Ťa poprosiť o úprimné vyplnenie tohto anonymného dotazníka, ktorého cieľom je zistiť postoje a názory našich študentov na šikanovanie. Zmapovať tiež chceme, ako dobre ste informovaní o tom čo sa deje v našej škole a čo si o tom myslíte. Chceli by sme dosiahnuť, aby sa všetci naši študenti cítili v škole čo najlepšie, keďže spolu trávime veľkú časť dňa.
Si chlapec alebo dievča? *
Do ktorej triedy/ročníka chodíš? *
Spomína sa násilie a šikanovanie v školskom poriadku našej školy? *
Súhlasíš s pravidlami školského poriadku ohľadne násilia a šikanovania? *
Máte v škole nejaké prednášky alebo aktivity, ktoré sa týkajú násilia a šikanovania? *
Myslíš si, že v škole máte príliš veľa alebo príliš málo prednášok alebo aktivít o násilí a šikanovaní? *
Myslíš si, že prednášky/aktivity o násilí a šikanovaní boli dobré alebo zlé ? *
Myslíš si, že v našej škole je dostatok voľnosti na to, aby sa dalo diskutovať na tému násilie a šikanovanie? *
Do akej miery sa cítiš byť preťažený svojimi povinnosťami v škole? *
Stáva sa, že sa uleješ z vyučovania/ zablicuješ si? *
Cítiš sa zodpovedný za ... *
ÁNO
NIE
NEVIEM
dobrú atmosféru v škole
to, aby bol každý v škole rešpektovaný
to, aby sa problémy spolužiakov riešili
dobrú atmosféru vo svojej triede
dodržiavanie prijatých pravidiel
to, aby v škole bolo čisto
to, aby tvoja škola mala dobré meno
Dolu je uvedených viacero výrokov o tvojej škole. Súhlasíš alebo nesúhlasíš s týmito výrokmi? *
Súhlasím
Nesúhlasím
Neviem to posúdiť
V škole sa cítim dobre
Chcel/a by som prestúpiť na inú školu
v mojej škole je dobrá atmosféra
V škole je dosť miesta na stretávanie, hru a rozhovor s priateľmi
Učitelia sa nerozprávajú dostatočne so študentmi
Cítim sa v škole bezpečne
Páči sa mi v triede
Páči sa mi okolie školy a školské átrium a dvor
Moji rodičia/ tí čo sa o mňa starajú, sa zaujímajú o školu
Moji rodičia/ tí čo sa o mňa starajú, sú spokojní s mojou školou
Moji učitelia mi veria
Ľudia v škole ma počúvajú
V mojej škole ma berú vážna
V mojej škole môžem vyjadriť svoj názor
Viem, čo odo mňa učitelia očakávajú
Väčšia školskej práce je zaujímavá
Dobre vychádzam so svojimi spolužiakmi
V tejto škole sa so študentami narába príliš prísne
Pravidlá v tejto škole sú férové
Cítim, že patrím k tejto škole
Povzbudzujú ma, aby som v triede vyjadril svoj názor
Študenti sa v našej škole podieľajú na utváraní jej pravidiel
Rodičia/ tí čo sa o mňa starajú, čakajú odo mňa v škole priveľa
Moji učitelia čakajú odo mňa v škole priveľa
Ostatní študenti ma berú takého/takú aký/á som
Ako výstižne tieto výroky opisujú tvoj život v rodine? *
Vôbec
Nie veľmi
Dobre
Perfektne
Neviem to posúdiť
Často sa rozprávam so svojimi rodičmi o veciach, ktoré ma zaujímajú
Moji rodičia obvykle vedia, kde som a čo robím vo svojom voľnom čase
Moji rodičia poznajú väčšinu priateľov, s ktorými som vo svojom voľnom čase
Moji rodičia sa zaujímajú o moju prácu v škole
Moji rodičia sa zaujímajú o moje aktivity vo voľnom čase
Mali by byť rodičia príkladom pre mladých ľudí? *
Ak by si mal problém súvisiaci so šikanovaním, mohol/mohla by si sa v škole porozprávať s nejakým dospelým? *
Sociálna klíma
Ako často si videl/a alebo zažil/a nasledujúce správanie vo svojej triede počas minulých dvoch mesiacov? *
Nikdy
Zriedka
Občas
Často
Niekto obťažoval niektorých spolužiakov
Niekto urážal niektorých spolužiakov
Bitky medzi spolužiakmi
Niekto utiekol z triedy
Niekto poškodil školský majetok
Niekto si robil posmech z niektorých spolužiakov
Niekto používal hrubé výrazy
Niekto vulgárne gestikuloval
Čo pre teba znamená škola? *
Áno
Nie
Stretnúť kamarátov
Zabaviť sa
Mať úspech
Naučiť sa niečo
Nudiť sa
Stresovať sa
Dodržiavať pravidlá
Príprava na život
Príležitosti na diskusiu
Čo pre teba znamená škola? *
Úplne súhlasím
Súhlasím
Nesúhlasím
Vôbec nesúhlasím
Dialóg medzi študentami a ostatnými osobami z prostredia školy je dobrý
Študenti dostávajú ocenenie, ktoré si zaslúžia za svoje výkony v škole
V škole sa rešpektuje každé kultúrne zázemie alebo osobitosť študentov
Kultúrnemu zázemiu študentov sa v škole venuje primeraná pozornosť
Študenti majú vplyv na to, ako škola funguje
Učitelia si vypočujú názory študentov
Vedenie školy načúva názorom študentov
Ku každému sa v zmysle školskej disciplíny pristupuje rovnako
Škola dokáže uvítať nových študentov
Viem sa uvoľnene zhovárať so svojimi učiteľmi
Študenti sa zapájajú do procesu rozhodovania v škole
AKTIVITY MIMO VYUČOVANIA
Sú v škole nejaké aktivity okrem vyučovania? *
Ako ľahko sa dá zúčastniť na týchto aktivitách? *
Čo si myslíš o týchto aktivitách? *
ŠIKANOVANIE
Nasledujúce otázky sú o šikanovaní. Pod šikanovaním sa chápe to, ak jeden študent/ka slovne alebo fyzicky poškodzuje iného študenta/tku. Myslí sa tým tiež to, keď je študent/ka opakovane obťažovaná takým spôsobom, ktorý mu/jej prekáža. Pokiaľ ide o hádku a spor či zápas, alebo bitku medzi dvomi študentami/tkami, pričom sú zhruba rovnako fyzicky silní, toto sa NEPOKLADÁ za šikanovanie.
Ako často si bol/a šikanovaný/á v tomto školskom roku? *
Ako často si sa ty sám/sama zúčastnil/a na šikanovaní iných študentov v tomto školskom roku? *
Ako často sa stáva, že iní študenti nechcú s tebou tráviť čas a končí sa to tým, že zostaneš sám/sama? *
Máš v škole pocit bezpečia? *
Mal/a si pocit, že ťa v tomto školskom roku šikanoval nejaký učiteľ alebo niekto iný z personálu školy? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy