แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องสมุด(ห้องเสริมการเรียนรู้) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
คำชี้แจง : ขอให้ผู้ใช้บริการตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย / นี้ ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามให้มากที่สุด
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
สถานะ *
ตอนที่ 2 : ความคิดเห็นในของผู้ใช้บริการ
มากที่สุด = คะแนน 5 มาก = คะแนน 4 ปานกลาง = คะแนน 3น้อย = คะแนน 2 น้อยที่สุด = คะแนน 1
ด้านสถานที่ *
5
4
3
2
1
ความสะอาดในสถานที่
กฎระเบียบในการเข้าใช้บริการของสถานที่เหมาะสม
บรรยากาศน่าเข้าใช้บริการ เป็นระเบียบ
ระยะเวลาในการเปิด-ปิดให้บริการ
ด้านบริการ *
5
4
3
2
1
ความกระตือรือร้น และเต็มใจในการให้บริการ
ให้บริการด้วยความเสมอภาค และลำดับก่อนหลัง
มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
อำนวยความสะดวกการบริการต่างๆ อย่างรวดเร็ว
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ต่างๆ *
5
4
3
2
1
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการให้บริการ
ความสะดวกในการค้นหาทรัพยากร
จำนวนทรัพยากรหนังสือ ตำรา สื่อโสต ฯ
การให้โอกาสผู้ใช้บริการได้แสดงความคิดเห็น
การบริการภาพรวม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse