Финансијски администратор
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита у образовном профилу финансијски администратор.

Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.

Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.

Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.

Желимо Вам много успеха у раду!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Изабрати један тачан одговор. Каса сконто је попуст који: *
1 point
2. Изабрати један тачан одговор. Бонификација је врста попуста која се даје: *
1 point
3. Изабрати један тачан одговор. Одступање од планске набавне цене је негативно када је: *
1 point
4. Изабрати један тачан одговор. Набавну вредност робе чини: *
1 point
5. Изабрати један тачан одговор. Пропорционални метод обрачуна амортизације подразумева: *
2 points
6. По фактури бр. 115 продата је машина за 18.000 дин. са ПДВ-ом по општој стопи. Према подацима из аналитичке евиденције, набавна вредност машине је 60.000 динара, а отписана вредност 40.000 динара. Изабрати један тачан одговор. Продајом машине привредно друштво остварује: *
2 points
7. Изабрати један тачан одговор. Просечна старост обавеза према добављачима је 44 дана, просечна старост потраживања према купцима је 50 дана, а старост залиха је 40 дана. На основу ових података утврђено је да је просечна дужина готовинског циклуса 46 дана. Менаџмент предлаже скраћење периода наплате потраживања. Како ће се то одразити на ефикасност управљања готовином? *
3 points
8. Изабрати један тачан одговор. Рафинерија јестивог уља производи 9.000 тона сунцокретовог уља, као основног производа, годишње, сункокретову сачму и масне киселина као споредне производе. Предложити поступак за обрачун цене коштања сунцокретовог уља у наведеном случају. *
3 points
9. Привредно друштво је купило камион чија је набавна вредност 3.000.000,00 динара, процењено је да овај камион може да пређе 600.000 km. У текућој години је прешао 100.000 km. Изабрати најефикаснији метод обрачуна амортизације у наведеном случају. *
3 points
10. По изводу банке стање на рачуну предузећа ,,Сутра" Чачак износи 10.000 динара. Истог дана предузећу је стигла меница на 50.000 динара која доспева за 30 дана, а обавеза према добављачу у износу од 50.000 динара доспева наредног дана. Нема довољно времена да се од банке или другог узме позајмица. На основу датих података како предузеће може да исплати обавезу? Изабрати два тачна решења ове ситуације: *
2 points
Required
11. Изабрати два тачна одговора. У фиксне трошкове убрајају се следећи трошкови: *
2 points
Required
12. Изабрати два тачна одговора. Искоришћени каса сконто одобрен купцу: *
2 points
Required
13. Изабрати два тачна одговора. Успешним контима припадају: *
2 points
Required
14. Изабрати четири тачна одговора. Елементи пуне цене коштања су: *
2 points
Required
15. Изабрати један тачан одговор којим би допунио реченицу. Налогом за наплату, пренос средстава иницира ____________________________. *
1 point
16. Изабрати један тачан одговор којим би допунио реченицу. Акцептирање је _________________________________ плаћања меничне обавезе, а авалирање ___________________________________ плаћања меничне обавезе. *
2 points
17. Изабрати четири тачна одговора. Према начину израде калкулације могу бити: *
2 points
Required
18. Изабрати један тачан исказ којим би допунио реченицу. Подела инвентарисања на редовно и ванредно извршена је према ___________________________________,а на потпуно и непотпуно извршена је према ______________________________________________________. *
2 points
19. Раднику Драгану Петровићу исплаћена је у готовини аконтација за службени пут у износу од 3.000 динара. По повратку са службеног пута радник подноси документацију о трошковима на службеном путу: -дневнице 1.200 дин -трошкови превоза 1.000 дин. Изабрати одговор који представља тачно прокњижен путни обрачун кроз дневник. *
2 points
20. Изабрати један тачан исказ којим би допунио реченицу. При продаји робе купцу уз одобрен рабат, основицу за обрачун ПДВ-а чини ______________________________________________________________________. *
2 points
21. Стање на контима износи: 494 – Разграничени ЗТН 7.000 дин; 1329 – Укалкулисана разлика у цени 12.000 дин. Накнадно је стигао рачун за обрачунате зависне трошкове набавке у износу од 7.560 са укалкулисаним ПДВ-ом по општој стопи. Изабрати одговор који представља тачно прокњижену пословну промену кроз дневник. *
2 points
22. Стање залиха на почетку пословне године 01. 01. износи: готови производи: 150.000, недовршена производња: 500.000 На крају пословне године 31.12. погонско књиговодство послало је податке о стању залиха: готови производи: 175.000, недовршена производња: 450.000. Изабрати одговор који представља тачно прокњижену корекцију залиха. *
3 points
23. Изабрати један тачан одговор. Привредно друштво, које је у систему ПДВ-а, примило је фактуру бр. 88 за купљену робу, која гласи на 187.000 динара са обрачунатим ПДВ-ом по посебној стопи. Примљена је и фактура бр. 11 за превоз робе на износ 16.200 динара са обрачунатим ПДВ-ом по општој стопи. Слободно формирана разлика у цени по стопи од 20% за набављену робу износи: *
2 points
24. Изабрати један тачан одговор. Стање на аналитичком конту материјала А је: *
4 points
Captionless Image
25. Изабрати један тачан одговор. У привредном друштву „Инвент“ Зрењанин нето зарада за исплату за претходни месец није тачно обрачуната: *
4 points
Captionless Image
26. Изабрати један тачан одговор. Предузеће “Мора да може” из Пирота је у току године продало робу у вредности од 1.200.000 динара. Просечно стање залиха робе било је 280.000 динара. Утврдити просечну старост залиха. Приказати поступак рада. *
2 points
27. Изабрати један тачан одговор. Просечно време трајања обрта новчаних средстава уложених у залихе (старост залиха) износи 50 дана. Просечно време трајања наплате потраживања од купаца (старост потраживања од купаца) износи 40 дана. Просечно време измирења обавеза према добављачима (старост обавеза према добављачима) износи 45 дана. Израчунати време трајања готовинског циклуса. Приказати поступак рада. *
2 points
28. Изабрати један тачан одговор. У руднику бакра ''Бор'' у октобру је произведено 4 t. бакра. Укупни трошкови производње износили су 23.200.000 динара. Као споредни производ добијено је 2 kg злата. Цена једног kg злата на берзи је око 20.000 евра (1.600.000 динара). Израчунати цену коштања једне тоне бакра по калкулацији везаних производа. Приказати поступак рада. *
2 points
29. Изабрати један тачан одговор. На контима привредног друштва ''Мара'' Нови Сад стање је следеће: - Материјал: 51.000 дин. - Роба на залихама: 7.200.000 дин. - Текући рачун: 1.700.000 дин. - Благајна: 25.000 дин. - ПДВ у улазним фактурама по општој стопи: 54.000 дин. - ПДВ у излазним фактурама по општој стопи: 12.600 дин. - Дугорочни кредити: 2.400.000 дин. - Купци: 82.600 дин. - Постројења и опрема: 1.500.000 дин. - Добављачи: 200.000 дин. - Удели Д.О.О? Израчунати бруто имовину ПД ''Мара''. Приказати поступак рада. *
2 points
30. Изабрати један тачан одговор. Набавна вредност постројења и опреме је 150.000 дин. Процењени век употребе опреме је 20 година. Обрачунати месечни износ амортизације и прокњижити у дневнику. Приказати поступак рада. *
2 points
31. Изабрати један тачан одговор. Дати су компаративни биланси стања предузећа ''Металац'' Горњи Милановац из 2011. године *
3 points
Captionless Image
32. Изабрати један тачан одговор. Дати су подаци из биланса стања предузећа: „Победа“ из Ужица *
3 points
Captionless Image
33. Изабрати један тачан одговор. Набављена је машина чија је фактурна вредност 200.000 динара. Трошкови превоза су 15.000 динара, а трошкови монтаже 30.000 динара. Век трајања машине је 8 година. Израчунати годишњи износ амортизације. Приказати поступак рада. *
3 points
34. Изабрати један тачан одговор. Стање на контима залиха материјала привредног друштва „Петрако“ д.о.о, на крају пословне године (31.12.) изгледа овако: *
3 points
Captionless Image
35. Изабрати један тачан одговор. *
4 points
Captionless Image
36. Изабрати један тачан одговор. Према подацима из књиговодства, садашња вредност комби аута је 720.000 динара, отписана је 20%. Планирани број пређених километара у току његовог корисног века трајања је 1.800.000 километара, а планирани број пређених километара у текућој години је 54.000 километара. Обрачунати и књижити у налогу за књижење месечни износ амортизације комби аута. Приказати поступак рада. *
4 points
37. Изабрати један тачан одговор. На контима главне књиге привредног друштва ''Нитекс“ д.о.о. Ниш, пословнице А и пословнице Б је следеће стање: *
4 points
Captionless Image
38. Изабрати којој врсти платног промета припадају наведени инструменти платног промета. *
2 points
налог за исплату
налог за наплату
налог за пренос
налог за уплату
Готовински
Безготовински
39. Повезати сродне појмове. *
4 points
Изградња
Попис
Нето имовина
Имовина
Привремена ситуација
Капитал
Инвентарисање
Средства
40. Повезати називе конта и одговарајуће цене. *
4 points
Роба у промету на велико
Материјал
Готови производи
Добављачи
Планска набавна цена
Фактурна вредност са ПДВ-ом
Цена коштања
Продајна цена без ПДВ-а
41. Дати су фактори (по пореклу) који утичу на величину укупног прихода и њихови елементи. Изабрати ком фактору припада сваки наведени елемент. *
3 points
знање
организованост пословања
природни фактори
величина производног капацитета
тржишне цене
интерни (унутрашњи)
екстерни (спољни)
Submit
Clear form
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse