ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ
คำชี้แจง แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักวิทยริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์
3) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานผู้อำนวยการ
แบบสอบถามมี 5 ระดับ ได้แก่ 5 หมายถึง มากที่สุด, 4 หมายถึง ดีมาก, 3 หมายถึง ดี, 2 หมายถึง น้อย, 1 หมายถึง น้อยมาก
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
หน่วยงานที่่สังกัด
ช่องทางที่ขอรับบริการมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ
1. การให้บริการตามที่ต้องการ ตรงเวลา ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว
2. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติ
3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
4. เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย พูดจาสุภาพ แย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง
5. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
6. ความเพียงพอของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
7.ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
8. ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต
9. ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
10. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
11. ความเร็วในการใช้งาน Internet
12. ความเพียงพอของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย แบบมีสาย จุดให้บริการอินเทอร์เน็ต
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ
1. การให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการตามลำดับก่อน-หลัง
2. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติ
3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
4. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ แย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
5. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
6. ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนที่ให้บริการ
7. สถานที่ให้บริการมีความเพียงพอและเหมาะสม
8. ความเพียงพอของบุคลากรในการให้บริการ
9. ความเพียงพอของพื้นที่สำหรับรอรับบริการ
10. บริเวณสำนักงานมีความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse