ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ
คำชี้แจง แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักวิทยริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์
3) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานผู้อำนวยการ
แบบสอบถามมี 5 ระดับ ได้แก่ 5 หมายถึง มากที่สุด, 4 หมายถึง ดีมาก, 3 หมายถึง ดี, 2 หมายถึง น้อย, 1 หมายถึง น้อยมาก
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
Clear selection
หน่วยงานที่่สังกัด
Clear selection
ช่องทางที่ขอรับบริการมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ
1. การให้บริการตามที่ต้องการ ตรงเวลา ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว
Clear selection
2. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติ
Clear selection
3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
Clear selection
4. เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย พูดจาสุภาพ แย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง
Clear selection
5. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
Clear selection
6. ความเพียงพอของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Clear selection
7.ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Clear selection
8. ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต
Clear selection
9. ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
Clear selection
10. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Clear selection
11. ความเร็วในการใช้งาน Internet
Clear selection
12. ความเพียงพอของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย แบบมีสาย จุดให้บริการอินเทอร์เน็ต
Clear selection
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ
1. การให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการตามลำดับก่อน-หลัง
Clear selection
2. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติ
Clear selection
3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
Clear selection
4. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ แย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
Clear selection
5. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
Clear selection
6. ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนที่ให้บริการ
Clear selection
7. สถานที่ให้บริการมีความเพียงพอและเหมาะสม
Clear selection
8. ความเพียงพอของบุคลากรในการให้บริการ
Clear selection
9. ความเพียงพอของพื้นที่สำหรับรอรับบริการ
Clear selection
10. บริเวณสำนักงานมีความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก
Clear selection
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse