บทเรียน Online เรื่อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. เพื่อเป็นการให้บริการในการสร้างความรู้ความเข้าในด้วยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ภายใต้แนวคิด “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล”

กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้บริหารการศึกษา /ผู้บริหารสถานศึกษา /ข้าราชการครู /บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /ประชาชนทั่วไป

เนื้อหา
- รายละเอียดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม

แบบทดสอบ
- แบบปรนัย จำนวน 10 ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
- ร้อยละ 60 ขึ้นไป หมายถึง ผ่าน

หมายเหตุ ระบบการประเมินออนไลน์

Email address *
ชื่อ-สกุล (นาย, นาง, นางสาว, ยศ ฯลฯ) *
Your answer
ตำแหน่ง/สังกัด *
Your answer
วันที่อบรม ( ตัวอย่าง 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563) *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of loei1. Report Abuse