แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์"ค่ายสะเต็มศึกษา"(STEM Education) โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์"ค่ายสะเต็มศึกษา"(STEM Education) โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว ในเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ กระบวนการแก้ปัญหาและการทางานเป็นทีมรวมทั้งทักษะการสื่อสารและการนาเสนอ
พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของนักเรียนในการนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
2. กำหนดการจัดกิจกรรมฯ ในวันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 -1530 น. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที 2.2 และ 2.3) จานวน 100 คน. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที 5.2 และ 5.3) จำนวน 95 คน ณ หอประชุมชินสิห์ ชั้น 3
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด คณะกรรมการดำเนินงานจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานต่อกิจกรรมฯ มีดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
*
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1. การวางแผนการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
2. กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
3. ลำดับขั้นตอนและรูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
4. ความพร้อมของวัสดุ-อุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสม
5. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
6. สถานที่จัดมีความเหมาะสม
7. การมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม
8. ความรู้ ทักษะกระบวนการ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
9. อาหารและเครื่องดื่ม
10. ประโยชน์ ที่ได้รับและการนำไปปรับใช้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในครั้งต่อไป
Your answer
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมินฯ
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinnaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service