แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เรียน คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครูแนะแนว ผู้ใช้บัณฑิต และผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มุ่งให้การศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรพรีเมียม

จัดการเรียนการสอนตั้งแต่การสำรวจความต้องการของผู้บริโภค ให้รู้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไร เอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ ทั้งที่เป็นอาหารและมิใช่อาหาร ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค บูรณาการวิชาทางด้านการตลาด เทคโนโลยีการแปรรูป เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวัดค่าและควบคุมคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ การทดสอบทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค รวมถึงการจัดการธุรกิจ

เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ ผลิตภัณฑ์อาหารแบบ new normal ผลิตภัณฑ์อาหารแนวใหม่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางฯลฯ รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ไปจนถึงการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (จดอนุสิทธิบัตร)”
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
Clear selection
2. ท่านคิดว่าหลักสูตรของภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ น่าสนใจอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
3. หากมีการปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่านคิดว่าชื่อใดต่อไปนี้เหมาะสมกับคำอธิบายหลักสูตรข้างต้น (เรียงลำดับ 1-3)
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
ไม่จัดอันดับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางเพื่อธุรกิจ
เทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและความงามเพื่อธุรกิจ
นวัตกรรมอาหารและการจัดการธุรกิจ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ชื่อเดิม)
Clear selection
ระบุชื่ออื่นๆ ที่คิดว่าเหมาะสมนอกเหนือจากชื่อหลักสูตรข้างต้น (ถ้ามี)
ท่านคิดว่าหากหลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนชื่อ จะมีผลต่อความต้องการในการเข้ามาเรียนหรือไม่
มีผล เพราะ
ไม่มีผล เพราะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse