แบบประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการ “ซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์” ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (The assessment of customer satisfaction service to the "maintenance and computer equipment" 1 semester regular/2557 (2014))

คำชี้แจง
1. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงกับความเป็นจริง
(Please complete and check the box that corresponds to reality.)
2. เป็นการประเมินภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุงกลุ่มสาระและในโรงเรียน
(an assessment of duties overview maintenance officer and group in the school.)
3. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น โดยกำหนดระดับความพึงพอใจแบ่งเป็น 5 ระดับ โดย 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อย และ 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
(For the respondent to comment by satisfaction level is divided into 5 levels by 5 mean satisfaction level 4 means very satisfaction level 3 means moderate satisfaction level 2 means the level of satisfaction. And 1 means the minimum satisfaction level.)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว (Part 1 personal data)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ (Ease of contact request)
  2.ความพร้อมของศูนย์บริการด้านสถานที่ (The availability of the service center locations)
  3.ความพร้อมของบุคคลากร (The availability of the staffs.)
  4.ความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ (The availability of tools and equipment.)
  5.การให้คำแนะนำและการแก้ปัญหา (Providing advice and solutions.)
  6.ความรวดเร็วในการให้บริการ (Fast service.)
  7.ความถูกต้องในการให้บริการ (The accuracy of the service.)
  8.คุณภาพของการให้บริการ (The quality of the service.)
  9.การเอาใจใส่และมีจิตรสำนึกในการบริการ (Portraying a sense of empathy and a service.)
  10.ความประทับใจในการรับบริการ (The impression in the service.)
  Please enter one response per row
  This is a required question