แบบประเมินการจัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คำชี้แจง แบบประเมินนี้เป็นการประเมินการอบรมหลักสูตรในโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ ผลจากการอบรม เพื่อนำผลประเมินไปปรับปรุงในการจัดหลักสูตรครั้งต่อไป
ชื่อหลักสูตรที่เข้าอบรม *
วัน / เดือน / ปี *
MM
/
DD
/
YYYY
ตอนที่ 1
เพศ *
อายุ *
ศึกษาในหลักสูตร *
Your answer
รหัสนักศึกษา *
Your answer
นักศึกษาระดับ *
ระบบการศึกษา *
ท่านทราบว่ามีการจัดโครงการพัฒนาทักษะฯ นี้ จากแหล่งใด *
***สามารถเลือกมากว่า 1 ตัวเลือก
Required
ท่านคิดว่าควรจัดโครงการพัฒนาทักษะฯ นี้ ในวันใด *
Required
นอกจากหลักสูตรที่มีในโครงการพัฒนาทักษะฯ นี้แล้ว ท่านคิดว่าควรจัดอบรม / สัมมนา ในเรื่องต่อไปนี้ ให้กับนักศึกษา
(โปรดระบุ)
1
*** ชื่อหลักสูตร (ชื่อวิทยากร)
Your answer
2
*** ชื่อหลักสูตร (ชื่อวิทยากร)
Your answer
3
*** ชื่อหลักสูตร (ชื่อวิทยากร)
Your answer
ตอนที่ 2 ประเมินการอบรม เนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับการอบรมหลักสูตร
ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ( 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด )
1. เนื้อหาอบรมหลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อการเรียนรายวิชาหรือการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ *
2. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาในการอบรม *
3. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้อบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ *
4. วิทยากรมีเทคนิคที่ดีในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ *
5. วิธีการสอน/อบรม หลักสูตรนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม *
ตอนที่ 3 การจัดโครงการพัฒนาทักษะฯ ในแต่ละด้านมีความเหมาะสมเพียงใด
ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ( 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด )
1. สถานที่มีความเหมาะสม *
2. เอกสารประกอบการอบรมมีประโยชน์และใช้ประโยชน์ได้ *
3. ระยะเวลาการอบรมในหลักสูตรนี้มีความเหมาะสม *
4. ช่วงเวลาที่จัดเหมาะสมและสะดวก *
5. อาหารว่างมีความเหมาะสม (ถ้ามี) *
6. อาหารกลางวันมีความเหมาะสม (ถ้ามี) *
7. ความเหมาะสมของ ภาพรวมของการจัดโครงการ *
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy