แบบประเมินการจัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คำชี้แจง แบบประเมินนี้เป็นการประเมินการอบรมหลักสูตรในโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ ผลจากการอบรม เพื่อนำผลประเมินไปปรับปรุงในการจัดหลักสูตรครั้งต่อไป
  This is a required question

  ตอนที่ 1

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  นอกจากหลักสูตรที่มีในโครงการพัฒนาทักษะฯ นี้แล้ว ท่านคิดว่าควรจัดอบรม / สัมมนา ในเรื่องต่อไปนี้ ให้กับนักศึกษา

  (โปรดระบุ)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ประเมินการอบรม เนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับการอบรมหลักสูตร

  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ( 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด )
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 3 การจัดโครงการพัฒนาทักษะฯ ในแต่ละด้านมีความเหมาะสมเพียงใด

  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ( 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด )
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อเสนอแนะอื่นๆ

  This is a required question