Mezinárodní vědecká konference „Klimatická změna a její bezpečnostní dopady“ – „Climate change and its security impacts“
Tituly, hodnosti před jménem / ranks, academic titles
Your answer
Jméno / Name
Your answer
Příjmení / Surname
Your answer
Tituly za jménem / „after name“ academic titles
Your answer
Organizace, instituce / Organization, institution
Your answer
Telefon / Phone
Your answer
E-mail / E-mail
Your answer
Mám zájem o ubytování v prostorách Policejní akademie České republiky v Praze (je placeno samostatně na místě, včetně snídaně). / I request an accommodation at the Police Academy of the Czech Republic in Prague (paid separately on the spot, including breakfast).
Mám zájem o aktivní vystoupení v rámci konference (nutno upřesnit do 30. srpna 2019, zařazení závisí na rozhodnutí vědeckého výboru konference). / I would like to participate actively at the conference (to be specified till 30th August 2019, depening on the decision of the Scientific Committee of the conference).
Mám zájem o zařazení příspěvku do sborníku (nutno upřesnit do 30. srpna 2019, zařazení závisí na rozhodnutí vědeckého výboru konference) / I would like to contribute to the conference proceedings (to be specified till 30th August 2019, depening on the decision of the Scientific Committee of the conference).
Mám zájem o zařazení příspěvku do monografie, která bude vydána po akci (zařazení závisí na rozhodnutí vědeckého výboru konference). / I would like to contribute to the scientific monograph, which will be released after the event (depening on the decision of the Scientific Committee of the conference).
Mám zájem o prezentaci firmy (společnosti, instituce) v průběhu akce (podrobnosti budou předmětem navazující komunikace). / I am interested in presenting a firm (company, institutions) during the event (details will be the subject of a follow-up communication).
Zúčastním se oběda 18. září 2019 (orientační informace pro organizátory). / I will attend the lunch on 18th September 2019 (preliminary information for the organizers).
Zúčastním se oběda 19. září 2019 (orientační informace pro organizátory). / I will attend the lunch on 19th September 2019 (preliminary information for the organizers).
Zúčastním se společenského večera 18. září 2019 (orientační informace pro organizátory). / I will take part at the social evening of 18th September 2019 (preliminary information for the organizers).
Požaduji vystavení faktury. V tom případě je potřeba, abyste zde uvedli následující údaje: 1) Firma/Instituce; 2) Ulice; 3) Město; 4) PSČ; 5) IČ; 6) DIČ; 7) Telefon; 8) e-mail. / I require an invoice. In this case, you need to provide us with the following information: 1) Company / Institution; 2) Street; 3) City; 4) Postcode; 5) IR; 6) Tax ID; 7) Phone; 8) Email.
Your answer
Upozorňujeme, že není v silách Policejní akademie České republiky v Praze zajistit parkování vozidel ve svém areálu (je možné využít neplacená parkoviště v bezprostředním okolí). / Please note that the Police Academy of the Czech Republic in Prague is not able to arrange parking in its premises (it is possible to use unpaid parking spaces in the immediate vicinity)
Upozorňujeme, že areál Policejní akademie České republiky v Praze je nekuřácký. / Please note that the premises of the Police Academy of the Czech Republic in Prague are non-smoking.
Co se týče pravidel Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, se shora uvedenými osobními údaji subjektu osobních údajů, získanými prostřednictvím vyplnění přihlašovacího formuláře budou nakládat jen a výhradně členové organizačního výboru konference a pověření pracovníci Policejní akademie České republiky v Praze a Centra pro bezpečný stát, z. s. (dále všichni také jako „Správce“), pro účely samotné akce, souvisejících publikačních výstupů a prezentace Policejní akademie a Centra pro bezpečný stát, z. s. navenek. Tyto údaje budou uchovávány po dobu akce a dále tři roky po jejím skončení. Po této době budou tyto údaje zlikvidovány, s výjimkou údajů o zájemcích o publikování v navazující vědecké monografii. / As far as the rules of the General Data Protection Regulation are concerned, the above personal data of the personal data subject, obtained through the completion of the application form, will be handled only and exclusively by the members of the conference organizing committee and authorized staff of the Police Academy of the Czech Republic in Prague and the Center for Safe State [Centrum pro bezpečný stát]. (hereinafter also referred to as the "Administrator"), for the purposes of the event itself, the related publications and the external presentation of the Police Academy of the Czech Republic in Prague and the Center for the Safe State [Centrum pro bezpečný stát]. This data will be retained for the duration of the event and three years after its end. After this time, these data will be obliterated, with the exception of data on applicants for publishing in the follow-up scientific monograph.
Poučení Subjektu údajů: Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR”), informuje, že: osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek; důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je účast subjektu údajů na akci pořádané Správcem; při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování; Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na adrese: poverenec@polac.cz; Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci; Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR. / Instruction of the subject of personal data: In accordance with the provisions of Article 13 of Regulation No. 2016/679 of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016, the General Data Protection Regulation (hereinafter "GDPR"), the Administrator informs that: the Personal Data Subject's personal data will be processed on the basis of his/her free consent under the above conditions; The reason for the provision of personal data by the Personal Data Subject is the participation of the data Subject in an event organized by the Administrator; when processing the personal data of the Personal Data Subject, there will be no automated decision making or profiling; The Administrator has appointed a Privacy Officer who can be contacted at: poverenec@polac.cz; The Administrator does not intend to transfer the Personal Data Subject's data to a third country or an international organization; The Personal Data Subject has the right to revoke his or her consent to the processing of personal data at any time, the right to request access from the Administrator to his/her personal data, their correction or erasure, or the limitation of processing, and to object to the processing; and the right to lodge a complaint with the Office for Personal Data Protection if it considers that the Administrator proceeds in violation of the GDPR when processing personal data.
Beru tuto skutečnost na vědomí a souhlasím. / I take this fact into account and agree.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service