Mladi kao aktivni građani
Partnerstvo za otvorenu vlast je inicijativa u kojoj trenutno sudjeluje ukupno 78 država iz cijeloga svijeta. Cilj joj je osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje država pruža građanima.

Imajući u vidu koristi koje primjena standarda otvorene vlasti donosi građanima kroz unaprjeđenje pružanja javnih usluga, veću pristupačnost tijela državne uprave i veće povjerenje javnosti kao ključne čimbenike održivog ekonomskog i socijalnog razvoja, želimo istražiti koliko je mladima važno da ih se uključuje u takve procese te smatraju li da je potrebno sistematično promovirati uključivanje mladih u procese odlučivanja i donošenja odluka. Ovim upitnikom želimo vidjeti u kojoj mjeri je nužno da državne institucije stvore prostor i prilike za djecu i mlade da sudjeluju u procesima donošenja odluka o pitanjima koja ih se tiču te da li mladi smatraju važnim da ih se potiče da se snažnije uključe u daljnji razvoj demokratskog društva i transparentne i odgovorne javne uprave.

Također, s obzirom da (otvoreni) podaci koje posjeduju tijela javne vlasti čine važan društveni resurs te njihovo objavljivanje povećava transparentnost javnog sektora te doprinosi i odgovornosti tog sektora, ali ujedno doprinosi i društvenim inovacijama i ekonomskom razvoju, povećava uključenost građana i omogućuje bolju provedbu zakona, te nose veliki ekonomski potencijal, namjera ovog upitnika je ispitati odnos mladih prema otvorenim podacima.

Molimo vas da upitnik popunite najkasnije do 17. svibnja 2020. Hvala vam puno na suradnji!
Iz kojeg mjesta dolazite? *
Koliko godina imate? *
Molimo da svaki od navedenih pojmova ocijenite na skali od 1 do 5
Otvorenost (Kao temelj koncepta Otvorene vlasti, otvoreni podaci predstavljaju podatke koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana društvena ili gospodarska vrijednost (aplikacije, znanstvena istraživanja, i sl.). *
uopće nije važno
izrazito je važno
Transparentnost (Informacije o aktivnostima i odlukama vlade su otvorene, sadržajne, pravovremene, slobodno dostupne javnosti i zadovoljavaju osnovne standarde) *
uopće nije važno
izrazito je važno
Borba protiv korupcije (podrazumijeva djelotvornije upravljanje javnim resursima upotrebom modernih zakona, učinkovitom policijom i sudstvom, ali uspješna borba protiv korupcije također traži aktivno sudjelovanje građana na tri razine - Kod sebe i drugih razvijamo visoku svijest o štetnosti korupcije, Odbacujemo ponudu da sudjelujemo u korupciji, Surađujemo s tijelima kaznenog progona) *
uopće nije važno
izrazito je važno
Sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka (Vlade nastoje mobilizirati građane da se uključe u javne debate i daju svoj doprinos, što vodi do responzivnije, inovativne i učinkovite vladavine) *
uopće nije važno
izrazito je važno
Tehnologija i inovativnost (Vlade prihvaćaju važnost osiguravanja slobodnog pristupa tehnologijama za građane, te ulogu novih tehnologija u poticanju inovacija i poboljšanju pružanja javnih usluga, kao i važnost podizanja kapaciteta građana za korištenje tehnologija) *
uopće nije važno
izrazito je važno
Odgovornost (Usvojena su pravila, propisi i mehanizmi koji pozivaju vladine aktere da opravdaju svoje aktivnosti, djeluju spram kritika ili zahtjeva koji im se upućuju, te prihvaćaju odgovornost za propuste u obnašanju dužnosti s obzirom na postojeće zakone ili preuzete obaveze). *
uopće nije važno
izrazito je važno
Što mislite čija je zadaća približavati ove teme mladima? *
škola
mediji
udruge
roditelji
netko drugi
Molimo odaberite (moguće više odgovora)
Ako je odgovor na prethodno pitanje 'netko drugi' molimo upisati tko: *
O kojoj biste od prethodno navedenih tema najviše voljeli učiti u školi? *
Jeste li ikada imali priliku sudjelovati u kreiranju rada ili nekog dijela rada institucije ili ustanove u mjestu u kojemu živite, odnosno jeste li imali priliku utjecati na donošenje odluke o nekoj temi? Ako da, o čemu se radilo? *
Biste li voljeli više sudjelovati u donošenju odluka u mjestu u kojem živite? Na koji način bi organizirali da se građani mogu uključiti u odluke koje ih se tiču? *
Molimo ocijenite koliko je mogućnost sudjelovanja u odlučivanju o načinu na koji će se trošiti javni novac u u vašoj općini, odnosno gradu u kojem živite po vašem mišljenju važna. *
uopće nije važno
izrazito je važno
Molimo da među navedenim tijelima javne vlasti naznačite ona za koja mislite da trebaju pitati građane što misle o važnim temama, odnosno osigurati savjetovanje sa zainteresiranim građanima oko važnih tema za živote građana? *
državna tijela (Hrvatski sabor, Vlada RH i dr.)
tijela državne uprave (ministarstva i dr.)
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije)
pravne osobe s javnim ovlastima (komore, agencije, javne ustanove)
Redak 1
Jeste li ikada imali izravnog doticaja, odnosno jeste li ikada komunicirali s nekima od navedenih tijela? Ako da, molimo navedite s kojim, na koju temu i kakvo je bilo to iskustvo? *
Koje prepreke vidite da potencijalno sprječavaju ili onemogućavaju vaše aktivnije uključivanje u rad javnih tijela na državnom i lokalnom nivou? *
Što bi vas u tome dodatno potaknulo ili ohrabrilo? *
Jeste li ikada bili uključeni u rad neke udruge? Koje udruge i na koji način? *
Jeste li ikada bili uključeni u neke volonterske aktivnosti? *
Smatrate li udruge dobrim načinom za organiziranje mladih vezano za teme koje su im važne? Postoji li neki bolji način organiziranja mladih nego što su to udruge? *
Biste li se pridružili demonstracijama ili prosvjedu na neku temu koja vas zanima? Molimo objasnite svoj odgovor. *
Smatrate li da su vam dostupne sve informacije koje su vam važne za shvaćanje funkcioniranja vlade, načine i procese donošenja odluka i slično? *
Koju instituciju biste voljeli posjetiti ili saznati više o njenome radu (na lokalnoj ili nacionalnoj razini)? Za koju instituciju smatrate da bi mogla ili trebala povećati dostupnost informacija o svome radu? *
Mislite li da se za usluge koja vlada pruža građanima u dovoljnoj mjeri koriste moderne tehnologije? Imate li neki prijedlog ili ideju u tom smislu? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy