TechMeetup Conference 2024: 🎉 CALL FOR PAPERS
(ENGLISH BELOW)

Letošní TechMeetup Konference proběhne 1.11. v osvědčených prostorách Nové auly VŠB-TUO v Ostravě. Program bude tvořit opět line-up na několika stagích zároveň, takže v rámci Call for Papers nabízíme hned několik oblastí, v rámci kterých můžete na konferenci vystoupit.

STAGE #1 Development
Softwarový vývoj v celé jeho šíři - od webových technologií, mobilního vývoje, přes přístup k open-source, vývoj her a dalších oblastí vývoje informačních systémů. Náročnost přednášek může být zaměřením jak pro zkušené profesionály, tak pro začátečníky.

STAGE #2 Functional programming
Tato stage se zaměří na principy a praktické techniky funkcionálnímu programování. Naši přednášející se dotknou jak základních konceptů, jako jsou funkce vyššího řádu, nezměnitelnost dat a lambda kalkul, tak i praktických technik, jako je rekurze, mapování a filtrování. Především však budou prezentovat, jak efektivně využívat funkcionální přístupy k řešení běžných problémů ve vývoji softwaru. Také se seznámíte s rozličnými funkcionálním jazyky, a uvidíte jak jednotlivé jazyky přistupují k řešení obdobných problémů.

STAGE #3 Game Development
V rámci programu se zaměříme na široké spektrum témat spojených s vývojem her. Jako jsou klíčové fáze tvorby her, od počátečního návrhu a plánování, přes samotnou implementaci a testování, až po proces distribuce a udržování her. Dále se stage bude věnovat aktuálním trendům v herním průmyslu, analyzovat úspěšné hry a diskutovat o tom, jak technologické inovace ovlivňují tvorbu her.

STAGE #4 DevOps & System
DevOps, Sys, Admin stage se tématicky zaměřuje hlavně na infrastrukturu, správu serverů a aplikací, CI/CD, kontejnery, automatizaci, orchestraci, databáze, monitoring, alerting, HA, blue/green deployment, autofailover a mnoho dalšího. Přednášky opět můžou být pro zkušené i nezkušené posluchače.

STAGE #5 Byznys & Agile & UX
Byznys & Agile & UX je stage zaměřená v jednoduchosti na druhou stranu stranu softwarového vývoje – tu businessovou. Tady uvítáme především přednášky za oblast UX/UI, Product Management, Agilních metodik řízení (Scrum, Kanban...) nebo třeba nadhledové přednášky o řízení firem z pohledu CEO apod.

STAGE #6 Ostrava Inspires
Tato stage patří našim partnerům - ostravským firmám, které se tady můžou pochlubit tím, co a jak aktuálně dělají. Tady poprosíme, aby Call for papers využívali pouze zájemci od partnerů.

STAGE #7 Open stage

Máte zkušenosti, které byste rádi předali, ale necítíte se na "zkušeného speakera"? Chcete rozproudit diskusi na nějaké téma, které vás zajímá, ale nemáte kolem sebe parťáky k diskusi? Máte věc, která stojí za pozornost, ale není to na "big talk"? Nebo se jednoduše nevlezete do škatulek výše? Vítejte na otevřené stage! Stand-up, diskusní kroužek, open space, unconference style. Nemusíte být profíci, aby jste mohli vystoupit. Část z vás vybereme dopředu a část programu budeme tvořit ze zájemců z komunity na místě. 

------ ENGLISH ------

This year's TechMeetup Conference will take place on November 1st in the well-proven premises of the New Auditorium of VŠB-TUO in Ostrava. The program will once again consist of a line-up that will take place at several stages at the same time, so within this Call for Papers we offer several areas in which you can apply with your talk.

STAGE #1 Development
Software development in its entirety - from web technologies, mobile development, through open-source projects, game development and other areas of information systems development. The level/difficulty of your talk here can be for both experienced professionals and beginners.

STAGE #2 Functional Programming
This stage will focus on the principles and practical techniques of functional programming.Our speakers will touch on basic concepts such as higher order functions, data immutability and lambda calculus, as well as practical techniques such as recursion, mapping and filtering. Above all, they will present how to effectively use functional approaches to solve common problems in software development. You will also learn about different functional languages, and see how different languages approach solving similar problems.


STAGE #3 Game Development
Within GAME DEVELOPMENT, we will focus on a wide range of topics related to game development. These include key stages of game creation, from initial design and planning, through implementation and testing, to the distribution and maintenance processes. Additionally, the stage will address current trends in the gaming industry, analyze successful games, and discuss how technological innovations impact game development.


STAGE #4 DevOps & System
A stage focused on DevOps, Sys, Admin, which thematically focuses mainly on infrastructure, server and application management, CI/CD, containers, automation, orchestration, databases, monitoring, alerting, HA, blue/green deployment, autofailover and much more. Again, the lectures can be for experienced and inexperienced listeners.

STAGE #5 Business & Agile & UX
Business & Agile & UX is a stage focused simply on the other side of software development - the business side. Here we welcome lectures in the field of UX/UI, Product Management, Agile management methodologies (Scrum, Kanban...), or perhaps overarching lectures on company management from the perspective of CEOs, etc.

STAGE #6 Ostrava Inspires

This stage belongs to our partners - Ostrava companies, who can talk here about what and how they are currently doing. Here we ask that only interested parties from partners use the Call for papers.

STAGE #7 Open Stage

Hey! Do you have experience or expertise, you would like to share, but you are not a "professional speaker"? Do you wanna discuss about some interesting topic, but you don't have buddies to talk to? Do you have something which deserves attention, but it's not for "a big talk"? Or you just do not fit to the defined stages? WELCOME TO OPEN STAGE! Stand-up, discussion circle, open space, unconference style. All this we cover! You don't need to be a professional to be here. Part of this stage line-up will be organised by us and some talks will be self-organized by community of attendees at the conference dará

Sign in to Google to save your progress. Learn more
STAGE/TRACK *
STANDARD/LONG TALK *
LEVEL OF TALK *
LANGUAGE OF THE TALK *
TITLE OF TALK *
DESCRIPTION / ABSTRACT *
NAME & SURNAME *
ABOUT YOU *
Will be mentioned in your profile as a speaker.
LINKEDIN (OPTIONAL)
PHONE NUMBER (OPTIONAL)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Unodor Ltd.. Report Abuse